Dochody sportowych spółek akcyjnych

Sportowe spółki akcyjne działająjako spółki akcyjne na podstawie przepisów KSH, ze zmianami wynikającymi z ustawy z 18.1.1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 25, poz. 113 ze zm.). Zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej w formie sportowych spółek akcyjnych mogą być tworzone kluby sportowe. Sportowe spółki akcyjne mogą prowadzić działalność zarówno w zakresie sportu profesjonalnego, jak i amatorskiego. Zgodnie z art. 31 ustawy „do podstawowych zadań sportowych spółek akcyjnych należy uczestnictwo w profesjonalnych zawodach sportowych, promocja sportu oraz prowadzenie działalności na rzecz jego rozwoju”.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym nie podlegają do końca 2004 r. dochody sportowych spółek akcyjnych, o ile przeznaczone zostały na działalność sportową (art. 17 ust. ł pkt 4n PDOPrU).

Sport w rozumieniu ustawy o kulturze fizycznej jest formą aktywności człowieka, mającą na celu doskonalenie jego sił psychofizycznych, indywidualnie lub zbiorowo, według reguł umownych. Ustawa o podatku dochodowym nie określa, czy działalność sportowych spółek akcyjnych powinna ograniczać się do sportu amatorskiego lub profesjonalnego, aby dochody na nią przeznaczane mogły korzystać ze zwolnienia. Sportowe spółki akcyjne mogą działać jako kluby jednosekcyjne lub wielosekcyjne.

Od 1.1.2002 r. do 31.12.2004 r. katalog zwolnień przedmiotowych obej- 66 muje dochody Polskiej Konfederacji Sportu. W art. 13 ust. 2 ustawy z 7.6.2002 r. o Polskiej Konfederacji Sportu (Dz.U. Nr 93, poz. 820 ze zm.) wymienione są przychody Konfederacji. Są nimi m.in.: dotacje podmiotowe z budżetu państwa, przychody z działalności gospodarczej, przychody ze sprzedaży rzeczowych składników majątkowych, przychody z tytułu przekazania do odpłatnego używania rzeczowych składników majątkowych, darowizny, zapisy i odsetki z lokat bankowych. Wymienione przychody, poza uzyskanymi z działalności gospodarczej, podlegajązwolnieniu z opodatkowania pod warunkiem przeznaczenia ich na cele statutowe, które dotyczą, ogólnie mówiąc, tworzenia warunków do funkcjonowania, rozwoju i promocji sportu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>