Dochody towarzystw budownictwa mieszkaniowego

W art. 23-33 51 ustawy z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) zostały uregulowane zasady funkcjonowania towarzystw budownictwa społecznego. Przedmiotem działalności towarzystwa budownictwa społecznego jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Towarzystwo może również:

– 1) nabywać budynki mieszkalne,

– 2) przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,

– 3) wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach towarzystwa,

– 4) sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi niestanowiącymi jego własności,

– 5) prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Towarzystwa mogą być tworzone w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółdzielni osób prawnych. Dochody towarzystwa mieszkaniowego nie mogą być przeznaczone do podziału między wspólników lub członków. Przeznacza się je w całości na działalność statutową towarzystwa.

Do dochodów towarzystwa budownictwa społecznego można zaliczyć ustalony przez radę gminy czynsz uzyskiwany z tytułu najmu lokali bądź domów mieszkalnych. Rada gminy ustala dla zasobów mieszkaniowych towarzystwa stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę. Towarzystwo przedstawia radzie gminy propozycję wysokości czynszu wraz z kalkulacją.

Dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i innych źródeł przychodów w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz na budowę mieszkań na wynajem są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt4j PDOPrU.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>