Dochody uzyskane z niegospodarczej działalności statutowej cz. II

W praktyce pojawiają się problemy z kwalifikacją form działalności kościelnych osób prawnych: czy taką działalność należy potraktować jako działalność gospodarczą, czy też statutową działalność niegospodarczą.

MinFin w piśmie z 26.3.1994 r. (PO 4/N-722-86/94, Zbiór prawa podatkowego. Komentarze. Orzecznictwo. Wyjaśnienia, C.H. Beck, Warszawa 2000), wyjaśnił, że działalność oświatowa prowadzona przez kościelne osoby prawne polegająca na prowadzeniu szkół, przedszkoli, burs, internatów itp. nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o działalności gospodarczej, chyba że statut jednostki organizacyjnej określa jej zarobkowy charakter. Nie jest też działalnością gospodarczą działalność polegająca na prowadzeniu zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów leczniczo-wychowawczych itp. Te formy działalności określone jako działalność charytatywno-opiekuńcza, tj. niemająca charakteru zarobkowego, a więc jako taka nie podlega przepisom ustawy o działalności gospodarczej.

Kościelne osoby prawne, w zakresie działalności statutowej zwolnionej od podatku, nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji przewidzianej w przepisach OrdPU i na mocy art. 25 ust. 3a PDOPrU, w zakresie działalności statutowej, są zwolnione od składania miesięcznych deklaracji i wpłacania zaliczek na podatek. Kościelne osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą obowiązane są do prowadzenia ewidencji w pełnym zakresie, bez względu na to czy dochód z tej działalności objęty zostanie, czy też nie, zwolnieniem od podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 PDOPrU, kościelne osoby prawne w zakresie niegospodarczej działalności statutowej są zwolnione z obowiązku składania zeznań rocznych. Natomiast w przypadku prowadzenia innej działalności (gospodarczej) kościelne osoby prawne podlegają temu obowiązkowi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>