Dochody uzyskane z niegospodarczej działalności statutowej

Artykuł 13 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania stanowi, że majątek i przychody kościołów i innych związków wyznaniowych podlegają ogólnie obowiązującym przepisom podatkowym, z wyjątkami określonymi w odrębnych ustawach. Opodatkowanie dochodów kościelnych osób prawnych uzależnione jest od sposobu uzyskania, a także celu przeznaczenia tych dochodów. Kościelne osoby prawne, oprócz niegospodarczej działalności statutowej mogą prowadzić również działalność gospodarczą uregulowaną przepisami PrGosp. Wyróżnienie niezarobkowej działalności statutowej jest konieczne dla celów podatkowych.

Dochody uzyskane z niegospodarczej działalności statutowej podlegają 23 zwolnieniu w pełnej wysokości, niezależnie od tego w jaki sposób zostaną w późniejszym okresie rozdysponowane. Ograniczeniom w zastosowaniu zwolnienia podlegają dochody uzyskane z działalności gospodarczej. Przepisy art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b) PDOPrU w zw. z art. 13 ust. 5 ustawy o wolności sumienia i wyznania określają sposób rozdysponowania dochodów pochodzących z działalności gospodarczej uzasadniający ich zwolnienie z opodatkowania. Dotyczy to przede wszystkim dochodów przeznaczonych w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze, konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, oraz adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze.

Zwolnienie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4b PDOPrU dotyczy również 24 dochodów spółek, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są kościelne osoby prawne. Spółki, których jedynymi udziałowcami są kościelne osoby prawne w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych potraktowane są jak kościelne osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą. Dochody uzyskane przez te spółki podlegają zwolnieniu w takiej samej części jak dochody kościelnych osób prawnych z prowadzonej działalności gospodarczej. Dochody spółek objęte są zwolnieniem w części przeznaczonej na cele wymienione powyżej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>