Dochody wspólnot mieszkaniowych

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4m PDOPrU, zwolnieniu z opodatkowania podlegają dochody wspólnot mieszkaniowych utworzonych zgodnie z przepisami ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (Dz.U. Nr 85, poz. 388 ze zm.) w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz wydatkowanej na rzecz członków wspólnoty.

Wspólnotę mieszkaniową, na podstawie art. 6 cytowanej ustawy, tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Małą wspólnotę tworzą właściciele nie więcej niż 7 lokali. Powyżej tej liczby tworzona jest już duża wspólnota. Właściciele samodzielnie decydują np. o utworzeniu funduszu remontowego czy o wysokości składki na ten fundusz. Właściciele lokali zobowiązani są ponosić wydatki związane zarówno z nieruchomością wspólną, jak i z lokalem stanowiącym ich indywidualną własność. Wszelkie pożytki oraz inne przychody traktowane jako przychód wspólnoty służą do pokrywania wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości. Ponadto, dochód wspólnoty stanowią wydatki, które ponoszoną właściciele lokali, gdy wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej nie znajdują wystarczającego pokrycia w pożytkach i innych przychodach. Przychodami wspólnoty są również wszelkie składki członków wspólnoty wnoszone na działalność zarządu związaną z nieruchomością wspólną.

W sytuacji, kiedy pożytki i inne przychody przekroczą wartość wydatków przeznaczonych na utrzymanie nieruchomości wspólnej, to wówczas, w części przekraczającej te potrzeby, przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów.

Dochody uzyskane przez wspólnotę mieszkaniową, zarówno pochodzące od właścicieli lokali, jak i stanowiące pożytki i inne przychody uzyskane z nieruchomości wspólnej, przeznaczone na utrzymanie nieruchomości objęte są zwolnieniem od podatku. Uzyskane pożytki oraz przychody z nieruchomości wspólnej wydatkowane na rzecz członków wspólnoty również podlegają zwolnieniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>