Dochody z loterii fantowych i gry bingo

Loterie fantowe i gry bingo 70 fantowe według art. 2 ustawy z 29.7.1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650 ze zm.) są grami losowymi o wygrane rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin.

Loterie fantowe, według art. 2 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy, są grą, w której uczestniczy się poprzez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe. W grze bingo fantowe, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy, uczestniczy się poprzez nabycie przypadkowych zestawów liczb z ustalonego z góry zbioru liczb, a podmiot urządzający grę oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe.

Loterie fantowe oraz gry bingo fantowe mogą być urządzane przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej na podstawie zezwolenia, którego udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych. Warunki i zasady udzielania zezwoleń określają art. 24-39 GryPU.

Według art. 6 ust. 3 GryPU dochód z loterii fantowej i gry bingo fantowe powinien być przeznaczony w całości na realizację określonych w zezwoleniu i regulaminie gry celów społecznie użytecznych, w szczególności dobroczynnych.

Zwolnieniem od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 16 PDOPrU objęte są dochody z tytułu prowadzenia loterii fantowych i gry bingo fantowe. Zwolnienie w zakresie podatku dochodowego nie oznacza zwolnienia od podatku od gier. Podatnik urządzający gry i prowadzący działalność w zakresie gier losowych podlega opodatkowaniu podatkiem od gier. Obowiązek podatkowy w podatku od gier powstaje z chwilą rozpoczęcia wykonywania działalności, zaś kończy się z chwilą zaprzestania wykonywania działalności. Podstawą opodatkowania 10% podatkiem od gier stanowi w grze bingo fantowe – wartość nominalna kartonów użytych do gry, zaś w loteriach – suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów lub innych udziałów w grze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>