Dochody z tytułu prowadzenia szkół – dalszy opis

W PDOPrU przewidziano zwolnienia przedmiotowe dla podatników realizujących cele z zakresu oowiaty. Zwolnienia te obejmują podatników realizujących działalność oświatową poprzez szkoły lub inne placówki oświatowo-wychowawcze, funkcjonujące na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego.

Jeżeli szkoła (lub placówka oświatowo-wychowawcza) jest organizacyjnie wyodrębniona i na wniosek kościelnej osoby prawnej (…) została uznana za odrębny podmiot podatkowy, to wówczas do szkoły ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 4 PDOPrU. Na mocy tej regulacji wolny od podatku jest dochód szkoły, z zastrzeżeniem ust. lc – w części przeznaczonej na cele statutowe z zakresu oowiaty.

Jeżeli szkoła (placówka oświatowo-wychowawcza) założona i prowadzona przez kościelną osobę prawną nie jest organizacyjnie wyodrębniona, lecz działa w ramach kościelnej osoby prawnej, to wówczas wobec kościelnej osoby prawnej ma zastosowanie art. i 7 ust. 1 pkt 4a lit. a) PDOPrU. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku są dochody kościelnych osób prawnych z niegospodarczej działalności statutowej, w tym przypadku, w związku z prowadzeniem szkoły ”.

Zgodnie z tą interpretacj ą podmioty prowadzące szkoły mogą w pewnym zakresie korzystać nadal ze zwolnień w podatku dochodowym na podstawie ust. 1 pkt 4a lub 7 komentowanego artykułu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>