Dochody z tytułu prowadzenia szkół

Wolne od podatku dochodowe- 67 go, do końca 2004 r., są dochody z tytułu prowadzenia szkół w części przeznaczonej na cele szkoły. Wydatki te określa rozp. MinFin z 18.9.1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 116, poz. 747). Zgodnie z tym aktem wy- datki na cele szkoły to wydatki na zakup pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń niezbędnych do prowadzenia szkoły, o ile stanowią one środki trwałe. Zgodnie z definicją zawartą w art. 16a PDOPrU środkami trwałymi są budynki, budowle, lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej lub oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Wolne od podatku są również dochody przeznaczone na wynagrodzenia personelu wychowawczego i obsługi, związanych z organizacją wakacyjnego wypoczynku uczniów. Wydatki te, aby były objęte zwolnieniem, nie mogą być pokryte przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów.

MinFin w piśmie z 16.11.2001 r. (PB3/843/8214-108g/AS/01, S.Podat. 2002/7/61) zajął się podstawą zwolnienia z opodatkowania dochodów z tytułu prowadzenia szkół w zależności od podmiotu je prowadzącego. „ /…) kościelne osoby prawne mają prawo zakładać i prowadzić szkoły oraz inne placówki oświatowo-wychowawcze na zasadach organizacyjnych i programowych określonych przez odpowiednie ustawy.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 6, poz. 329 ze zm.) także w odniesieniu do szkół prowadzonych przez kościelne osoby prawne rozróżnia szkołę i organ prowadzący szkołę. Jednakże to rozróżnienie w przepisach prawa oświatowego nie determinuje statusu prawnego tych szkół na gruncie prawa podatkowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>