Dochody z zagranicy i dochody osób zagranicznych – kontynuacja

Podstawę do zastosowania zwolnienia od opodatkowania w Polsce do- 37 chodów opodatkowanych za granicą, stanowią przepisy umów międzynarodowych, w których oprócz norm kolizyjnych zawarte są metody unikania podwójnego opodatkowania. Metody te wskazują, w jaki sposób państwo polskie zobowiązane jest zachować się, gdy podatnik, mający miejsce siedziby lub zarządu w Polsce, uzyska dochód za granicą, tam opodatkowany zgodnie z postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Ma to na celu zapobieżenie pobrania podatku dwukrotnie od tego samego dochodu w odniesieniu do tego samego podatnika. Na skutek istniejącego w przepisach międzynarodowych zwolnienia dochodów uzyskanych za granicą od opodatkowania w Polsce, przy obliczaniu podatku od pozostałych dochodów podatnika, opodatkowany dochód za granicą nie jest brany pod uwagę. Taki sposób postępowania wynika z konstrukcji komentowanej ustawy, w której podatek pobierany jest według stawki liniowej (bez progresji).

Pomimo możliwości bezpośredniego stosowania przepisów umów międzynarodowych, do ustawodawstwa podatkowego został wprowadzony art. 17 ust. 1 pkt 3 PDOPrU, potwierdzający uregulowania zawarte w umowach międzynarodowych o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu.

Na jego podstawie dochody opodatkowane za granicą oraz zwolnione od opodatkowania w Polsce według umów międzynarodowych, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego osób prawnych. Poprzez wyszcze- gólnienie tego zwolnienia przedmiotowego ustawodawca polski dokonał harmonizacji wewnętrznego ustawodawstwa polskiego z przepisami umów międzynarodowych. Warunki i sposób zastosowania innej metody podwójnego opodatkowania, polegającej na zaliczeniu podatku zapłaconego za granicą (metoda kredytu podatkowego) została omówiona w komentarzu do art. 20 PDOPrU.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>