Dochody z zagranicy i dochody osób zagranicznych

Dochody zwolnione z opodatkowania na podstawie umów międzynarodowych. Podatnikami, do których zastosowanie ma art. 17 ust. 1 pkt 3 PDOPrU, są osoby prawne podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Tak więc przepis ten nie będzie miał zastosowania wobec podatników posiadających ograniczony obowiązek podatkowy, czyli podatników którzy nie mają na terytorium RP ani siedziby ani zarządu. Szersze wyjaśnienia na temat nieograniczonego i ograniczonego obowiązku podatkowego zawarte są w komentarzu do art. 3 PDOPrU. Aby podatnicy objęci nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, mogli skorzystać z omawianego zwolnienia muszą jednocześnie zostać spełnione następujące warunki:

– podatnicy osiągają dochód za granicą,

– umowa międzynarodowa, której Polska jest stroną, zwalnia dany dochód od opodatkowania w Polsce.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, oparte na modelu OECD, zwalniają z opodatkowania w kraju siedziby podatnika niektóre dochody na rzecz ich opodatkowania za granicą, w kraju źródła. Umowy jednocześnie wskazują zastosowanie odpowiedniej metody unikania podwójnego opodatkowania wobec uzyskanych dochodów. Zasadą jest, że następujące dochody podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym w danym kraju będą opodatkowane za granicą:

– z nieruchomości położonej za granicą,

– z zakładu znajdującego się za granicą,

– z przeniesienia własności majątku nieruchomego za granicą,

– z tytułu przeniesienia własności majątku ruchomego, jeżeli należą one do zakładu posiadanego w państwie źródła.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>