Dochody zagranicznych osób prawnych

Wolne od podatku według art. 17 ust. 1 pkt 17 PDOPrU są dochody zagranicznych osób prawnych. Powyższe uregulowania mają zastosowanie do podmiotów niemających siedziby lub zarządu w Polsce. Dochody, które uzyskują te podmioty powinny pochodzić z działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem, że finansowanie tej działalności pochodzi z:

– funduszy pochodzących z międzypaństwowych instytucji finansowych lub

– środków przyznanych przez państwa obce na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej lub ministra za zgodą Rady Ministrów z tymi instytucjami.

Na temat międzynarodowych instytucji finansowych szersze wyjaśnienia zawarte są w komentarzu do art. 17 ust. 1 pkt 23 PDOPrU. Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez ośrodki kulturalne państw obcych. Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 18 PDOPrU zwolnieniu z opodatkowania podlegają dochody ośrodków kulturalnych państw obcych uzyskane z działalności prowadzonej na terytorium RP. Warunkiem zwolnienia jest stosowanie analogicznego zwolnienia dla polskich ośrodków kulturalnych działających za granicą.

Polska podpisała z wieloma państwami umowy o współpracy kulturalnej. Nie we wszystkich z nich znajdują się zapisy dotyczące wzajemnego zwolnienia z opodatkowania ośrodków kulturalnych. W takim przypadku, aby ustalić czy dany zagraniczny ośrodek kultury ma prawo do korzystania w Polsce ze zwolnienia z podatku dochodowego, należy sięgnąć do wewnętrznych przepisów podatkowych drugiego państwa. Jeżeli przewidują one zwolnienie z opodatkowania działalności polskich ośrodków na jego terenie, to stanowi to podstawę do ulgi podatkowej dla ośrodków tego państwa w Polsce.

Dochody z międzypaństwowych instytucji finansowych lub rządów państw obcych

Postanowienia art. 17 ust. 1 pkt 23 i 24 PDOPrU stanowią realizację zobowiązań, które polski rząd przyjął w porozumieniu ramowym zawartym z Europejską Wspólnotą Gospodarczą, podpisanym 3.5.1990 r. W art. 13 aneksu Ado tego porozumienia zatytułowanym „Ogólne warunki odnoszące się do memorandum finansowego”, w związku ze wskazaniem

Polski jako adresata programu pomocy PHARE, postanowiono, że „podatki, opłaty celne i importowe nie będą opłacane z subwencji EWG”, oraz że „import dokonywany na podstawie kontraktów dostawy podpisanych przez władze adresata i finansowane przez subwencje EWG będzie zwolniony z opłat celnych, importowych, podatków lub obciążeń podatkowych mających taki sam skutek”.

W związku z powyższymi regułami zwolnieniem od podatku dochodowego objęte są dochody pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, a w tym ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, uzyskane:

– od rządów państw obcych,

– od organizacji międzynarodowych,

– od międzypaństwowych instytucji finansowych.

Międzypaństwowe instytucje finansowe są to jednostki organizacyjne działające na podstawie umów zawieranych między państwami, mające na celu prowadzenie działalności finansowej, zwłaszcza w zakresie udzielania kredytów i pożyczek. Mają one najczęściej postać banków lub funduszów.

– Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju,

– Międzynarodowy Fundusz Walutowy,

– Bank Światowy,

– Europejski Bank Inwestycyjny.

Do organizacji międzynarodowych zaliczyć należy Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską oraz instytucje finansowe tych organizacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>