Dochody zarządców portów

Tematykę związaną ze zwolnieniem uję- 73 tym w art. 17 ust. 1 pkt 26 PDOPrU regulują przepisy ustawy z 20.12.1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz.U. Nr 9, poz. 44 ze zm.). Podmiotem zarządzającym, którego dochody podlegają zwolnieniu jest podmiot powołany do zarządzania portem lub przystanią morską.

– Podmiot zarządzający zajmuje się działalnością polegającą na:

– 1) zarządzaniu gruntami i infrastrukturą portową,

– 2) prognozowaniu, programowaniu i planowaniu rozwoju portu,

– 3) budowie, rozbudowie, utrzymywaniu i modernizacji infrastruktury portowej,

– 4) pozyskiwaniu gruntów na potrzeby rozwoju portu,

– 5) świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej.

– Źródłami przychodów podmiotu zarządzającego są:

– 1) opłaty z tytułu użytkowania, najmu, dzierżawy lub innej umowy, na mocy której podmiot zarządzający oddaje w odpłatne korzystanie grunty oraz obiekty, urządzenia i instalacje portowe,

– 2) opłaty portowe,

– 3) przychody z usług świadczonych przez podmiot zarządzający,

– 4) wpływy z innych tytułów.

– Przychody z działalności przedmiotu zarządzającego przeznacza się na:

– 1) budowę, rozbudowę, utrzymanie i modernizację infrastruktury portowej,

– 2) realizację zadań wynikających z przedmiotu jego działalności,

– 3) pokrycie jego bieżących kosztów utrzymania.

Budowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury portowej są finansowane ze środków własnych podmiotu zarządzającego. Nie każdy dochód podmiotu zarządzającego podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, ale tylko ten, który jest przeznaczony na cele wymienione w ustawie. Przeznaczenie dochodów na inne cele, które mogą być przedmiotem działalności podmiotu zarządzającego, nie jest objęte zwolnieniem. Tak więc uzyskane dochody są zwolnione od podatku dochodowego w takiej części, w jakiej zostały przez zarządzającego portami lub przystaniami przeznaczone na:

– 1) budowę, rozbudowę i infrastrukturę portową,

– 2) prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu,

– 3) pozyskiwanie gruntów na potrzeby rozwoju portów.

Wykorzystanie odpadów

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 28 PDOPrU, obowiązujący do 31.12.2003 r., przyznawał możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą, w której wykorzystuje się odpady wytworzone na terytorium RP. Wolna od podatku była część dochodu ustalona w stosunku w jakim za poprzedni rok podatkowy pozostawała wartość wykorzystanych odpadów w ogólnej wartości surowców i odpadów zużytych w procesie produkcji.

Rodzaje odpadów, których wykorzystanie w procesie produkcji uprawniało do powyższych zwolnień, zostały określone w załączniku do rozp. Ministra Finansów z 7.1.1998 r. w sprawie określenia rodzajów odpadów, których wykorzystanie uprawnia do zwolnienia od podatku dochodowego, oraz szczegółowych zasad ustalania wartości odpadów wykorzystywanych w procesie produkcji (Dz.U. Nr 8, poz. 29 ze zm.). Są to: odpadowe oleje smarowe, baterie i akumulatory, zużyte lub wycofane z eksploatacji opony, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych lub ze szkła (z wyjątkiem nadających się do ponownego wykorzystania), papier i tektura wykorzystywane jako surowce wtórne, odpady komunalne (lub podobne) nadające się do kompostowania, odpady i złomy metaliczne oraz odpady złomów metali, odpady niebezpieczne występujące w odpadach komunalnych (rozpuszczalniki, odczynniki fotograficzne, lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć), wraki pojazdów.

Zgodnie z omawianym rozporządzeniem wartość odpadów powstałych w toku własnej produkcji u podatnika wykorzystującego odpady ustalano w wysokości możliwej do uzyskania ceny sprzedaży pomniejszonej o kwotę należnego VAT oraz koszty związane z przystosowaniem odpadów do sprzedaży i jej dokonaniem. Taki sposób ustalania wartości odpadów dotyczył również nieodpłatnego nabycia odpadów.

Inaczej ustalano wartość odpadów w przypadku odpłatnego ich nabycia od podatników podatku VAT i inaczej, gdy nabywane były od podmiotów niebędących podatnikami VAT. W pierwszym przypadku wartość odpadów ustalano, pomniejszając cenę ich nabycia określoną na fakturze o naliczony podatek VAT oraz powiększając o koszty związane z transportem, załadunkiem, wyładunkiem odpadów. Natomiast w drugim przypadku, wartość odpadów ustalano, powiększając cenę ich nabycia określoną w dowodzie księgowym stwierdzającym wysokość poniesionych wydatków o poniesione koszty związane z transportem, załadunkiem i wyładunkiem odpadów.

O wykorzystaniu odpadów można mówić w sytuacji, gdy odpady określone w rozporządzeniu MinFin zostały przez podatnika wykorzystane w celach przemysłowych, w tym energetycznych, budowlanych lub jako surowce wtórne. W działalności nieprzemysłowej odpady mogą w szczególności służyć do kształtowania terenu, nawożenia lub ulepszania gleby. Wykorzystywaniem odpadów nie jest działalność polegająca na obrocie nimi.

Aby skorzystać ze zwolnienia części dochodów z opodatkowania w danym roku podatkowym, należało ustalić udział wartości wykorzystanych odpadów w całkowitej wartości surowców zużytych i odpadów zużytych w produkcji w poprzednim roku podatkowym. Ustalony w ten sposób odsetek określał część dochodów, jaka korzystała ze zwolnienia w bieżącym roku podatkowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>