Dodatkowe obowiązki związane ze złożeniem zeznania rocznego

Oprócz złożenia w określonym terminie zeznania o wysokości osiągniętego w ciągu roku podatkow ego dochodu (straty) przew idziane są dodatkowe obowiązki:

– 1) dla w szystkich podatników:

– dołączenie do zeznania zatwierdzonego sprawozdania finansowego (o ile są obowiązani do jego sporządzenia).

– dołączenie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe. na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania),

– dołączenie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstaw ie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania).

– 2) dla spółek dodatkowo:

– dołączenie do zeznania o ostatecznej wysokości dochodu odpisu uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.

Zgodnie z art. 45 RachU. sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej sporządzonych zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki do ustawy, a w przypadku podatników. których roczne sprawozdania finansowe podlegają badaniu i ogłaszaniu na mocy art. 64 ust. 1 powołanej wyżej ustawy – także ze sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Wymienione dokumenty należy złożyć w urzędzie skarbowym w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego, co w przypadku spółek kapitałowych powinno, zgodnie z KSH. nastąpić w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Analogicznie zgodnie z art. 52 RachU kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. Natomiast art. 53 tej ustawty’ stanowi, że roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający. nie później niż b miesięcy od dnia bilansowego. Przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe określonych jednostek podlega badaniu.

– 1. Podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych w przypadku dokonywania tych wypłat w uproszczonej formie lub załączać do deklaracji oraz zeznania o wysokości dochodu (straty) informacje, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpłatach z podatku dochodowego od osób prawnych.

– 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podatkowej grupy kapitałowej, reprezentowanej przez spółkę, o której mowa w art. la ust. 3 pkt 4.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>