Dotacje, subwencje, dopłaty cz. II

Z pisma MF z 9.2.1999 r. (PB 3/MD-2-722-1/99, Biul.Skarb. 1999/1/14) wynika że: „ nie są wolne od podatku dochodowego kwoty otrzymane przez kooperantów (podwykonawców) na podstawie umów cywilnoprawnych, jeżeli podatnicy ci nie otrzymują dotacji bezpośrednio z budżetu państwa lub budżetówjednostek samorządu terytorialnego ”,

Sytuacja taka była możliwa we wcześniejszym stanie prawnym, kiedy to przepis ten miał nieco inne brzmienie. Wydatki sfinansowane z otrzymanych dotacji, o których mowa w tym punkcie, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt58 PDOPrU).

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie przedsię- 57 wzięć realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SA- PARD) – art. 17 ust. 1 pkt 14a PDOPrU. Program ten przeznaczony jest dla kandydujących do członkowstwa w Unii Europejskiej krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Roczna wartość środków przyznanych Polsce przez Unię Europejską to ok. 170 min euro. Jednak wkład ze strony Unii Europejskiej może wynieść nie więcej niż 75% ogólnej sumy środków publicznych, stanowiących źródło dotacji, podczas gdy pozostałe 25% to wkład strony polskiej. Nadzór nad realizacją programu SAPARD w Polsce powierzony został Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O uzyskanie dotacji mogą ubiegać się: zakłady przetwórcze, rolnicy indywidualni, grupy producentów oraz samorządy lokalne, tj. związki, związki międzygminne i powiaty. Dotacje, które na podstawie omawianego artykułu zwolnione są z opodatkowania, przyznawane są dopiero po zrealizowaniu przedsięwzięcia i dokonaniu jego formalnego odbioru. Dotacjami objęte są jednak tylko koszty tzw. kwalifikowane, tj. te, które zostały wskazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako koszty, które mogą być pokrywane za pomocą dotacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>