Dotacje, subwencje, dopłaty cz. III

Dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzy- 58 manę na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – art. 17 ust. 1 pkt 21 PDOPrU. Wolne od podatku dochodowego są środki otrzymane przez podatnika nieodpłatnie na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest dokonywanie od tych składników majątkowych odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z określonymi przepisami, czyli od 1.1.2001 r., zgodnie z przepisami art. 16a-16m PDOPrU.

W stanie prawnym obowiązującym od 1.1.2001 r. zwolnieniem objęte są otrzymane kwoty przeznaczone na wydatki na amortyzowane środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Zwolnieniem są więc objęte dotacje, subwencje, dopłaty i inne świadczenia spełniające jednocześnie dwa warunki:

– wydatkowane są środki trwałe czy wartości niematerialne i prawne,

– nabyte lub wytworzone z tych środków finansowych środki trwałe czy wartości niematerialne i prawne objęte są odpisami amortyzacyjnymi. Ustawa określa środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które podlegają amortyzacji (art. 16a oraz art. 16b PDOPrU). Nie podlegają amortyzacji składniki majątku niewymienione w tych artykułach, jak również wszystkie te, które zostały określone w art. 16c PDOPrU, np. grunty, prawo wieczystego użytkowania, dzieła sztuki, eksponaty muzealne.

Nie wszystkie odpisy amortyzacyjne mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Nie ma to jednak wpływu na prawo do skorzystania ze zwolnienia. Przepis art. 17 ust. 1 pkt 21 mówi bowiem o odpisach amortyzacyjnych zgodnych z art. 16a-16m PDOPrU, a nie uzależnia zwolnienia od uznania umorzenia za koszty uzyskania przychodu.

Po wprowadzeniu przepisów o amortyzacji bezpośrednio do ustawy, zaktualizowany został zapis art. 16 ust. 1 pkt 48, który wyłącza z kosztów uzyskania przychodów odpisy z tytułu zużycia środków trwałych dokonywane na podstawie przepisów o amortyzacji zawartych w ustawie, w części zwróconej podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Warto zauważyć, że nie ma tu mowy o wartościach niematerialnych i prawnych.

Omawiane zwolnienie nie ma zastosowania do dotacji z budżetu państwa lub budżetów jednostek terytorialnych, które podlegają zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 14 PDOPrU oraz do dotacji z budżetu państwa otrzymanych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu SAPARD (art. 17 ust. 1 pkt 14a).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>