Dotacje, subwencje, dopłaty

Opodatkowanie dotacji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Do końca 2004 r. zwolnieniu, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 14 PDOPrU, do końca 2004 r. podlegają dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach. Zgodnie z art. 14b, zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych podlegają również kwoty otrzymane z budżetu państwa, ale za pośrednictwem agencji rządowych, z tym że ze zwolnienia nie korzystają dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych.

Udzielanie dotacji z budżetu państwa uregulowane jest przepisami ustawy z 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.). Dotacje stanowią bieżące wydatki budżetu państwa. Dotacjami według art. 69 ust. 4 tej ustawy są, podlegające szczególnym zasadom rozliczania, wydatki budżetu państwa przeznaczone na:

– 1) finansowanie lub dofinansowanie:

– a) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

– b) ustawowo określonych zadań, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,

– c) bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,

– d) zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w tym fundacjom i stowarzyszeniom,

– e) kosztów realizacji inwestycji, o których mowa w art. 74 ust. 2 cytowanej ustawy, zwane „dotacjami celowymi”,

– 2) dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu, zwane „dotacjami podmiotowymi”,

– 3) dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowanych według stawek jednostkowych, zwane dalej „dotacjami przedmiotowymi”,

– 4) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnej ustawie,

– 5) pierwsze wyposażenie w środki obrotowe nowo tworzonych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, zwane „dotacjami na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe”. Spośród wyżej wymienionych rodzajów dotacji zwolnieniu od podatku dochodowego, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 14 PDOPrU, nie podlegają dotacje wymienione w punkcie 3.

Z art. 111 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wynika, że podziału wy- 56 datków jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zgodnie z zasadami ustalonymi w art. 69 tej ustawy. W świetle tak przedstawionych uregulowań zasady udzielania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego ustala się według reguł przyznawania dotacji określonych w budżecie państwa, co zostało przedstawione powyżej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>