Dotacje, subwencje i dopłaty otrzymane z PFRON cz. II

Zwolnienie od podatku dochodowego dotyczy środków uzyskanych 61 z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w szczególności:

– 1) dofinansowania w wysokości do 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych, pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,

– 2) jednorazowej pożyczki w celu ochrony istniejących w zakładzie miejsc pracy osób niepełnosprawnych,

– 3) refundacji zwiększonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, epilepsję lub niewidomych, w wysokości 75% najniższego wynagrodzenia,

– 4) zwrotu kosztów za szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych, w związku z koniecznością zmiany profilu produkcji.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 25 PDOPrU bezpośrednio nie uzależnia zwolnienia tego dochodu z opodatkowania od przeznaczenia go na określony w ustawie cel. W umowie zawieranej z PFRON określone są warunki udzielenia subwencji, termin i sposób wypłaty subwencji, ale także termin przedstawienia przez pracodawcę informacji o sposobie wykorzystania subwencji, nie dłuższy niż 90 dni, licząc od zakończenia okresu, na który została przyznana. W przypadku wykorzystania subwencji niezgodnie z umową, pracodawca zobowiązany był do zwrotu subwencji wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi za okres od dnia otrzymania do dnia zwrotu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>