Dotacje, subwencje i dopłaty otrzymane z PFRON

Do końca 2004 r. na podstawie ustawy z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej może złożyć, do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wnio- sek o wypłatę subwencji w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Wypłata subwencji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Funduszem a pracodawcą i jest wolna od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 25 PDOPrU.

Zakładem pracy chronionej jest – co definiuje art. 28 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – zakład prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy, zatrudniający nie mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający odpowiednie wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy. Musi on przy tym spełniać następujące warunki:

– 1) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi:

– a) co najmniej 40%, a w tym co najmniej 10% ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, albo

– b) co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

– 2) obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy:

– a) odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,

– b) uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitamych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich, a także

– 3) zapewniona jest doraźna i specjalistyczna opieka lekarska, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne,

– 4) uzyska status zakładu pracy chronionej – decyzję taką wydaje wojewoda.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>