Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z 23.7.1990 r.

Należy mieć na uwadze, iż zwolnienie ma zastosowanie jedynie do tych zagranicznych osób prawnych, które można określić mianem spółki. Ze zwolnienia będą więc mogły skorzystać spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, przywileju tego będą pozbawione pozostałe osoby prawne, np. fundacje i stowarzyszenia.

Zwolnienie nie odnosi się do wszystkich dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych. Jak stanowi art. 22 ust. 5 PDOPrU możliwość zastosowania zwolnienia została wyłączona w stosunku do dochodów z umorzenia udziałów, zbycia udziałów w celu ich umorzenia oraz likwidacji osoby prawnej. Pomimo, iż ustawodawca w art. 22 ust. 5 posługuje się jedynie terminem „udział”, to należy uznać iż został on użyty w szerokim znaczeniu, w konsekwencji zwolnienie podatkowe nie ma zastosowania także do umorzenia (przymusowego i dobrowolnego) akcji.

Artykuł 22 ust. 4 i 5 zostały dodane do PDOPrU w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązane są zastosować się, m.in., do Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich z 23.7.1990 r. o wspólnym systemie podatkowym w odniesieniu do spółek-matek i spółek-córek różnych państw członkowskich (90/435/EEC). Postanowienia wspomnianej dyrektywy pokrywają się z treścią art. 22 ust. 4 PDOPrU. Natomiast art. 22 ust. 5 PDOPrU nie znajduje swojego odpowiednika w treści wymienionej wyżej dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich.

Zgodnie z przepisami przejściowymi (art. 9) ustawy z 12.11.2003 r. o zmianie PDOPrU oraz niektórych innych ustaw, przepisy art. 22 ust. 4 i 5 PDOPrU mają zastosowanie do dochodów osiągniętych od dnia uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej, tj. od 1.5.2004 r. Zaliczenie podatku od dywidend:

– 1. Kwotę podatku uiszczonego od otrzymanych dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odlicza się od kwoty podatku obliczonego zgodnie z art. 19.

– 2. W razie braku możliwości odliczenia, o którym mowa w ust. 1, kwotę podatku, zgodnie z zasadami określonymi w tym przepisie, odlicza się w następnych latach podatkowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>