Działalność gospodarcza fundacji – kontynaucja

W tym miejscu warto wspomnieć sprawę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, której celem statutowym jest działanie na rzecz nauki przez wspieranie naukowców i zespołów badawczych, wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych służących Polsce, zaś realizacja tych celów następuje przez zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie, a także przez udział w przedsięwzięciach zgodnych ze statutowymi celami Fundacji (§ 5 ust. 1 i § 5 ust. 2 lit. a) Statutu). Fundacja część dochodów przeznaczyła na zakup papierów wartościowych (bonów skarbowych i akcji). Organy podatkowe zakwestionowały takie przeznaczenie dochodów jako wydatkowanych na cele statutowe, jednak w uchwale z 13.3.2002 r.

(III ZP 21 /01, OSNAP 2002/12/280) siedmioosobowy skład SN, orzekł, iż „dochód fundacji, której cel statutowy stanowi wspieranie działalności naukowej, jest w części wykorzystanej na lokatę kapitału przez nabycie papierów wartościowych, wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z ust. la pkt 2 i art. 17 ust. Ib PDOPrU”1.

Natomiast w sprawie przeznaczenia dochodów fundacji na przejęcie udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością wypowiedział się MinFin w piśmie z 25.3.1997 r., (PO 4/UD-722-928/96, Zbiór prawa podatkowego. Komentarze. Orzecznictwo. Wyjaśnienia, C.H. Beck, Warszawa 2000), w którym wyjaśnił, że dochody fundacji przeznaczone na przejęcie udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie komentowanego przepisu. Powyższe stanowisko może budzić wątpliwości w kontekście cytowanego wyżej orzecznictwa SN.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>