Działalność widowiskowa, rozrywkowa, sportowa

Artykuł 21 ust. 1 pkt 2 wprowadzony do PDOPrU ustawą z 20.11.1998 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1998r. Nr 144, poz. 931), obowiązuje od 1.1.1999 r. Na mocy tego przepisu przyznane zostało prawo do opodatkowania, podatkiem ryczałtowym w wysokości 20%, przychodu z tytułu opłat za usługi świadczone w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium RP.

Oprócz zagranicznej osoby prawnej, będącej w myśl niniejszego przepi- 27 su podatnikiem podatku ryczałtowego, występować musi pośrednik zajmujący się na terytorium Polski organizowaniem działalności artystycznej, rozrywkowej lub sportowej. Może natomiast zdarzyć się sytuacja, że zagraniczny podatnik jest jednocześnie faktycznym wykonawcą, wówczas jego przychody opodatkowane są ryczałtowo na mocy omawianego artykułu.

Co do zasady, należy jednak pamiętać, że skorzystanie z opodatkowania ryczałtowego może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy działalność widowiskowa, rozrywkowa lub sportowa wykonywana jest przez osoby prawne mające siedzibę za granicą. Opodatkowaniu podlega przychód zagranicznej osoby prawnej (np. może to być zagraniczna agencja artystyczna).

Organizator, który zawiera umowę z zagraniczną osobą (pośrednikiem lub bezpośrednim wykonawcą usługi) będzie musiał odprowadzić do urzędu skarbowego podatek od dokonanych wypłat należności. Jeżeli faktyczny wykonawca będzie osobą zagraniczną – zastosowanie będzie miała stawka ryczałtowa, jeżeli zaś wykonawcą będzie jakikolwiek podmiot polski – dochody opodatkowane zostaną na zasadach ogólnych.

Powyższe ustawowe zasady stosuje się z uwzględnieniem postanowień zawartych w umowie w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, której Polska jest stroną, zawartej z krajem, na terytorium którego podatnik ma siedzibę.

Dochody artystów czy sportowców zazwyczaj opodatkowane są w państwie, w którym działalność jest wykonywana. Przepisy umów stanowią, że jeżeli dochody z działalności wykonywanej osobiście przez artystę lub sportowca są przyznawane innej osobie niż sam artysta lub sportowiec, to będą one również opodatkowane w państwie, w którym działalność artystyczna lub sportowa jest wykonywana, przy zastosowaniu zasad obowiązujących w niniejszym artykule.

Wywóz ładunków i pasażerów w transporcie morskim, żegluga powietrzna

Przychody z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów 28 przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsię- biorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych, opodatkowane są ryczałtem w wysokości 10%.

Uregulowanie to ma przede wszystkim zastosowanie do dochodów uzyskanych przez podmioty zagraniczne pochodzące z państw, z którymi Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dotyczy to w szczególności państw wschodnioazjatyckich, które pobierają od polskich statków wpływających do ich portów, podatek od przychodów z tytułu wywozu towarów lub pasażerów z tamtejszych portów. Wówczas, na zasadzie wzajemności, w państwie polskim pobierany jest zryczałtowany podatek od przychodów uzyskanych w Polsce przez podatników pochodzących z tych państw.

Zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 3 PDOPrU będzie również miało miejsce, jeżeli z danym państwem Polska zawarła umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, która przyznaje prawo do opodatkowania tego rodzaju dochodów w państwie polskim. W większości umów dotyczących opodatkowania dochodów uzyskanych z transportu międzynarodowego zasadąjest opodatkowanie w państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. Podwójne opodatkowanie w państwie źródła i w państwie miejsca siedziby przedsiębiorstwa żeglugowego będzie dotyczyło przychodów uzyskanych z tytułu wywozu ładunków i pasażerów przez statki pochodzące z Singapuru, Filipin, Tajlandii czy Indii. Powyższe wynika z umów zawartych przez te państwa z Polską. Przychody uzyskane przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej na terytorium RP opodatkowuje się podatkiem w wysokości 10% tych przychodów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>