Finansujący – wyłączenia podmiotowe

Jeżeli umowę na warunkach określonych w komentowanym przepisie 3 zawrze – jako finansujący – podatnik korzystający ze zwolnień z podatku dochodowego, to wówczas umowę taką rozlicza się na zasadach obowiązujących dla transakcji leasingu określonych w art. 17f-17h. Oznacza to, iż w takim przypadku opłaty leasingowe ponoszone przez korzystającego nie będą zaliczane odpowiednio do kosztów korzystającego i przychodów finansującego w części stanowiącej spłatę wartości początkowej przedmiotu leasingu. Oznacza to również, chociaż ust. 2 komentowanego przepisu nie jest w tym względzie dostatecznie jasny, iż korzystający będzie miał prawo do amortyzowania przedmiotu leasingu. Podmiotami zwolnionymi z opodatkowania, o których mowa w komentowanym przepisie, są:

– Skarb Państwa, NBP, jednostki budżetowe, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, ZUS i inne podmioty, wymienione w art. 6 PDOPrU,

– podmioty zwolnione z opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności w specjalnych strefach ekonomicznych,

– podmioty zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 23 i 37 ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym.

Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, o której mowa w art. 17b ust. 1, finansujący przenosi na korzystającego własność środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, będących przedmiotem tej umowy:

– 1) przychodem ze sprzedaży środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży: jeżeli jednak cena ta jest niższa od hipotetycznej wartości netto środków trwałych lub wartości niematerial- nych i prawnych, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej według zasad określonych w art. 14,

– 2) kosztem uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży jest rzeczywista wartość netto.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>