Know-how – czym jest?

Know-how, czyli informacje związane z doświadczeniem zdobytym w dziedzinie przemysłowej, handlowej albo naukowej obejmuje całokształt nieujawnionych informacji technicznych, niezależnie od tego czy podlegaj ą one opatentowaniu czy nie, niezbędnych dla przemysłowego wytwarzania produktu lub stworzenia technologii produkcji. Z uwagi na to, iż informacja taka jest osiągana na podstawie doświadczeń, know-how stanowi to, czego nie można poznać na podstawie samego zbadania produktu i samej znajomości postępu technicznego. W kontrakcie na zakup know-how jedna ze stron zobowiązuje się do udostępnienia drugiej stronie specjalistycznej wiedzy i doświadczeń nieujawnionych publicznie, w celu wykorzystywania ich na własny rachunek. Udostępniający nie jest zobowiązany do odgrywania jakiejkolwiek roli w trakcie stosowania udostępnionej formuły produkcyjnej ani też nie jest zobowiązany do gwarantowania wyników stosowania takiej formuły.

Know-how to zespół technicznych informacji, które są poufne, istotne i zidentyfikowane we właściwej formie. Termin „poufny” oznacza, że pakiet know-how jako taki lub ściśle określona konfiguracja i usytuowanie da- nych elementów nie są powszechnie znane lub łatwo dostępne. Know-how jest, co do zasady, szeroko rozumiane, tzn. że każdy jego pojedynczy element nie musi być całkowicie nieznany i niedostępny poza firmą licencjodawcy lub sprzedającego.

Termin „istotny” oznacza, że know-how zawiera informacje, które są ważne dla całości lub zasadniczej części sposobu wytwarzania lub produktu i usługi albo dla ich rozwoju i nie zawiera informacji banalnych. Know-how musi być użyteczne, tzn. w dniu zawierania umowy jego sprzedaży lub udostępnienia można oczekiwać, że daje ono możliwość polepszenia konkurencyjnej pozycji licencjobiorcy lub kupującego.

Termin „zidentyfikowany” oznacza, że know-how jest utrwalone lub opisane w taki sposób, aby było możliwe sprawdzenie, że spełnia ono kryterium istotności i poufności, oraz aby zapewnić, że licencjobiorca lub nabywca nie jest nadmiernie ograniczony w korzystaniu ze swojej technologii. Aby know-how mogło być zidentyfikowane, musi być ono ustalone w umowie licencyjnej albo w odrębnym dokumencie, bądź też zarejestrowane w jakiejkolwiek innej stosownej formie najpóźniej w chwili, kiedy będzie ono przekazywane lub wkrótce potem, pod warunkiem, że odrębny dokument lub inne miejsce zarejestrowania będą dostępne w razie zaistnienia takiej potrzeby. Powyższe przesłanki muszą być spełnione, aby można było stwierdzić czy dana umowa ma cechy umowy przenoszącej know-how1.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>