Konsekwencje nieprzeniesienia własności taboru

Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy przenoszącej na armatora własność zamawianego taboru, armator jest obowiązany zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o dokonane odpisy amortyzacyjne, obliczone zgodnie z art. 161 ust. 1 i 2, w miesiącu, w którym odstąpiono od umowy.

Do końca 1999 r. istniała możliwość wynikająca z rozporządzenia w sprawie amortyzacji środków trwałych podwyższania stawki amortyzacyjnej współczynnikiem podwyższającym nie wyższym niż 4.0.

Amortyzacja taboru morskiego przyjętego do używania. Odpisów 5 amortyzacyjnych od przyjętego do używania obiektu taboru morskiego dokonuje się zgodnie z art. 16i, a więc metodą liniową i przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, z tym że suma odpisów amortyzacyjnych dokonanych po przyjęciu do używania środków taboru morskiego oraz odpisów amortyzacyjnych dokonanych w trakcie budowy tego taboru, nie może przekroczyć wartości początkowej danego obiektu taboru transportu morskiego. Pamiętać również należy, że używanie pływającego taboru morskiego bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo w sposób wymagający od tych środków szczególnej sprawności technicznej, nie upoważnia podatnika, zgodnie z art. 16i ust. 2, do zastosowania współczynników podwyższających.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>