Konsekwencje podatkowe cesji wierzytelności

Jeżeli spełnione są wszystkie warunki cesji wierzytelności, o których 3 mowa powyżej, ustawodawca przewidział dla finansującego szczególny sposób ustalania dochodu podatkowego z tego tytułu.

Dla finansującego nie stanowi przychodu kwota otrzymana z tytułu cesji wierzytelności. Zalicza on natomiast do przychodów, w terminach ich wymagalności, opłaty ponoszone przez korzystającego. Są to raty leasingowe i inne płatności wynikające z umowy. Oznacza to, że finansujący systematycznie zalicza do przychodów kwoty odpowiadające należnym płatnościom korzystającego, zaś do kosztów uzyskania przychodów – odpisy amortyzacyjne od przedmiotu leasingu. Gdyby powyższy przepis nie został wprowadzony, finansujący jednorazowo uzyskiwałby wysoki przychód z tytułu cesji, zaś odpowiadające mu koszty w postaci odpisów amortyzacyjnych byłyby rozłożone w czasie.

Kosztem finansującego jest również dyskonto lub wynagrodzenie zapłacone cesjonariuszowi. Sytuacja podatkowa korzystającego z tytułu cesji wierzytelności leasingowej nie ulega zmianie. Do opodatkowania stron umowy zawartej na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony, lecz niespełniającej warunków, określonych w art. 17b ust. 1 pkt 2 lub art. 17f ust. 1 lub art. 17i ust. 1, stosuje się przepisy, o których mowa w art. 12-16, dla umów najmu i dzierżawy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>