Konsekwencje umowy niezgodnej z art. 17b ust. 1

Do umów leasingu, które nie zawierają elementów koniecznych do opo- 1 datkowania ich skutków zgodnie z przepisami Rozdziału 4a PDOPrU, stosuje się zasady ogólne opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. W praktyce oznacza to, że błąd stron w sporządzaniu umowy, np. przy obliczaniu stosunku wielkości opłat leasingowych do warto- ści początkowej przedmiotu leasingu powoduje, że strony nie dysponują uprawnieniem do przeniesienia własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy lub zawarcia kolejnej umowy na warunkach korzystniejszych niż rynkowe bez narażania się na oszacowanie dochodu.

Definicja leasingu żart. 17apkt 1 nie określa okresu, na jaki musi być zawarta umowa leasingu. Jednak inne artykuły Rozdziału 4a PDOPrU mówią o umowie zawartej na czas oznaczony. Artykuł 171 podsumowuje przepisy o leasingu, wprost wykluczając stosowanie preferencyjnych form opodatkowania do umów zawartych na czas nieoznaczony, niezależnie od pozostałych ich postanowień. Strony takiej umowy opodatkowane są jak w przypadku umów najmu lub dzierżawy.

Zawarcie umowy niezgodnej z wymogami art. 17b nie powoduje bowiem zmian w opodatkowaniu stron umowy w porównaniu z umową najmu lub dzierżawy (z wyjątkiem dotyczącym samochodów osobowych). Tak jak w przypadku umowy dzierżawy do przychodów finansującego i odpowiednio kosztów uzyskania przychodów korzystającego zaliczają się raty leasingowe, wydatki zaś na nabycie przedmiotu leasingu stanowią dla finansującego koszt uzyskania przychodów na zasadach ogólnych (art. 15-16m PDOPrU). Różnice w opodatkowaniu stron umowy leasingu w porównaniu z umową dzierżawy (najmu) dotyczą jedynie czynności prawnych związanych z operacją leasingową lub z niej wynikających.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>