Kontynuacja odliczeń

W art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z 31.1.1989 r. o po- 2 datku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1991 r. Nr 49, poz. 216 ze zm.) wymienione były wydatki, których poniesienie uprawniało podatnika do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem 50% kwoty tych wydatków. Dotyczyło to wydatków ponoszonych na zakup oraz montaż maszyn i urządzeń, jeżeli służyły one działalności w zakresie przetwórstwa rolnego i spożywczego, z wyjątkiem wytwarzania spirytusu, wyrobów spirytusowych oraz wyrobów tytoniowych.

Podatnicy, którzy ponieśli wydatki na wyżej wymienione cele w 1991 r., a także ci, którzy ponieśli te wydatki wcześniej, ale korzystali z odliczeń do końca 1991 r., zachowali prawo do odliczeń do czasu ich wyczerpania.

Przy ustalaniu zasad korzystania z tych odliczeń po 1991 r. uwzględniało się przepisy art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z 31.1.1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Stanowiły one, że ww. wydatki odlicza się od dochodu osiągniętego w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. W razie, gdy wydatki te przekraczają kwotę dochodu osiągniętego w roku ich poniesienia, nadwyżkę wydatków odlicza się od dochodu osiągniętego w latach następnych. W razie przeniesienia własności środka trwałego, w związku z którym stosowane były odliczenia, przed upływem 5 lat od zakończenia inwestycji albo przeznaczenia go w tym okresie na inne potrzeby niż działalność w zakresie przetwórstwa rolnego i spożywczego, kwoty podatku przypadające od odliczonych od dochodu wydatków ulegały zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy okresu pięcioletniego, w którym środek trwały nie był wykorzystywany przez podatnika na cele objęte zwolnieniem. Uchylenie ulg i zwolnień:

– 1. Uchyla się, z zastrzeżeniem ust. 2, przepisy ustaw szczególnych przyznające ulgi i zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych oraz znosi się przyznane na podstawie tych przepisów ulgi i zwolnienia.

– 2. Przepis ust. 1 nie dotyczy ulg i zwolnień od podatku dochodowego przysługujących na podstawie przepisów ustaw:

– 1) (skreślono)

– 2) (skreślono)

– 3) z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości (Dz.U. Nr 6, poz. 36, Nr 11, poz. 74, Nr 29, poz. 175 i Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 83, poz. 373, z 1992 r. Nr 18, poz. 74 i Nr 80, poz. 406 oraz z 1993 r. Nr 40, poz. 182, z 1994 r. Nr 68, poz. 294 i Nr 90, poz. 419),

– 4) (skreślono)

– 5) z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz.U. z 1997 r. Nr 26, poz. 143, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i z 1999 r. Nr 49, poz. 484),

– 6) (skreślono)

– 7) (skreślono)

– 8) z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390, z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 86, poz. 965 i z 2000 r. Nr 50, poz. 581).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>