Kontynuacja zasad amortyzacji

– Możliwość kontynuacji przyjętych zasad amortyzacji istnieje w przypadku:

– przekształcenia formy prawnej,

– połączenia podmiotów,

– podziału podmiotów, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli podmiot powstały z przekształcenia, podziału albo połączenia lub podmiot istniejący, do którego przeniesiono w wyniku wydzielenia część majątku podmiotu dzielonego, wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki podmiotu przekształconego, połączonego albo podzielonego.

Powyższej zasady nie stosuje się w przypadku podziału podmiotów, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w podmiocie dzielonym, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 93 oraz art. 93a § 1 OrdPU:

– 1) osoba prawna powstała w wyniku łączenia się osób prawnych, osobowych spółek handlowych, osobowych i kapitałowych spółek handlowych,

– 2) osoba prawna łącząca się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych), osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych), zakładu (oddziału) samodzielnie przejmującego bilans,

– 3) osoba prawna powstała w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej, przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

– wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki, odpowiednio każdej z łączących się osób lub spółek albo przekształcanej osoby lub spółki.

Wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewi- dencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podmiotu odpowiednio:

– przekształconego,

– połączonego,

– podzielonego.

Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych u przedsiębiorców powstałych w wyniku przekształcenia, podziału lub połączenia przedsiębiorców zostały omówione w dalszej części komentarza – rozdział VII komentarza do art. 16h ust. 3.

Kontynuacja zasad amortyzacji przy nabyciu przedsiębiorstwa 46 państwowego. Na podstawie art. 94 OrdPU przepisy art. 93 § 1 OrdPU również stosuje się do nabywców przedsiębiorstw państwowych oraz do spółek, które na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji nabyły lub przejęły te przedsiębiorstwa.

Nabywca przedsiębiorstwa państwowego wstępuje więc we wszystkie prawa i obowiązki tego przedsiębiorstwa, jednakże przepis ustawy dotyczący amortyzacji środków trwałych należy uznać za przepis szczególny w stosunku do ogólnego przepisu OrdPU, a ten dotyczy jedynie połączenia, podziału lub przekształcenia. Nabycie przedsiębiorstwa państwowego nie mieści się w tym katalogu. W związku z powyższym kontynuacja przez nabywcę przedsiębiorstwa państwowego zasad amortyzacji obowiązujących w przedsiębiorstwie będącym przedmiotem sprzedaży nie jest możliwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>