Kredyty umorzone w programie restrukturyzacji – kontynuacja

Przedsiębiorcami objętymi programami restrukturyzacyjnymi są, na 1.1.2004 r., przedsiębiorcy podlegający różnym formom restrukturyzacji na podstawie ustaw:

– z 7.10.1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 83, poz. 932 ze zm.),

– z 14.7.2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz.U. Nr 74, poz. 856),

– z 8.9.2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. Nr 84, poz. 948 ze zm.),

– z 24.8.2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (Dz.U. Nr 111, poz. 1196),

– z 28.11.2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (Dz.U. Nr 210, poz. 2037 ze zm.).

Zgodnie z brzmieniem art. 1 pkt 8 ustawy z 20.11.1999 r. o zmianie usta- 1 wy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 95, poz. 1101), od 2000 r. podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych zostali pozbawieni prawa do pomniejszania podstawy opodatkowania o kwoty poniesione na wydatki inwestycyjne. Na mocy cytowanego powyżej przepisu ustawodawca wykreślił art. 18a PDOPrU. Jednakże, w przepisach przejściowych ww. ustawy, na zasadzie ochrony praw nabytych, dla podatników, którzy do końca 1999 r. ponieśli wydatki inwestycyjne objęte ulgami, prze- widziano możliwość skorzystania z przysługujących im ulg podatkowych w zakresie i na zasadach określonych w art. 18a PDOPrU w brzmieniu obowiązującym przed 1.1.2000 r. Podatnicy mogą kontynuować odliczanie od dochodu poniesionych w 1999 r. wydatków inwestycyjnych w kolejnym roku (tj. w 2000 r.), a także – w przypadku nabycia w 1999 r. prawa do ulgi 2-letniej lub 4-letniej również w latach następnych. Przepisy wykreślonego art. 18a PDOPrU stosuje się również w zakresie przesłanek i konsekwencji utraty prawa do odliczeń wydatków inwestycyjnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>