Leasing a najem i dzierżawa

W razie stwierdzenia, że strony zawarły umowę leasingu, niespełniającą wymogów wskazanych w art. 17f, spowoduje to opodatkowanie stron takiej umowy na zasadach ogólnych. W razie błędnego zastosowania przez strony art. 17f również wystąpią negatywne skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych. Bezpodstawne rozliczenie podatku dochodowego na zasadach określonych w art. 17f spowoduje konieczność korekty dochodu za poszczególne okresy od początku umowy. Korzystający będzie musiał dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów o nienależne odpisy amortyzacyjne, zaś całość rat stanowić będzie dla niego koszt uzyskania przychodów. Finansujący zaś do przychodów zaliczy całość rat, jego kosztami staną się odpisy amortyzacyjne.

Przepis art. 171 zawiera istotną informację, dotyczącą wyboru metody 5 opodatkowania czynności, polegającej na oddaniu rzeczy do używania. Z powodu stosunkowo szerokiej definicji leasingu, zawartej w art. 17a pkt 1, zakres przedmiotowy przepisów art. 17a-l 7k obejmuje także umowy najmu lub dzierżawy w rozumieniu KC, o ile spełniają one łącznie z warunkami art. 17a pkt 1 warunki zawarte w art. 17b lub art. 17f lub art. 17i.

Powoduje to, że zawierając umowę najmu lub dzierżawy, należy dokonać sprawdzenia, czy umowa ta nie mieści się w zakresie przedmiotowym art. 17a-l 7k PDOPrU. Dopiero negatywny wynik takiej weryfikacji powoduje opodatkowanie stron umowy dzierżawy lub najmu na zasadach ogólnych. Ze względu na zapisy rozdziału 4a taka weryfikacja będzie mieć znaczenie praktyczne jedynie w przypadku leasingu gruntów: w odniesieniu do umów, które mieszczą się w zakresie przedmiotowym art. 17b różnic w opodatkowaniu, co do zasady, nie będzie, z kolei wypełnienie dyspozycji art. 17fbez zawarcia w umowie postanowienia o dokonywaniu amortyzacji przez korzystającego nie byłoby możliwe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>