Leasing prywatyzacyjny – dalszy opis

Spółka spełniająca ww. warunki nazywana jest często spółką pracowniczą. Wyjątkowo przedsiębiorstwo może zostać oddane do odpłatnego korzystania osobie fizycznej lub prawnej, jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o prywatyzację bezpośrednią nie zostanie złożony wniosek o wpisanie do rejestru handlowego spółki akcyjnej (spółki pracowniczej) spełniające powyższe warunki. Wybór ww. osoby powinien być dokonany w trybie przetargu publicznego lub rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

Oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania następuje w drodze umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a leasingobiorcą (spółką pracowniczą, a wyjątkowo osobą fizyczną lub prawną) na okres nieprzekra- czający 15 lat. W umowie tej strony mogą postanowić, że:

– 1) po upływie okresu, na który umowa została zawarta i spełnieniu warunków określonych w umowie na leasingobiorcę zostanie przeniesione prawo własności leasingowanego przedsiębiorstwa,

– 2) po upływie okresu, na który umowa została zawarta leasingobiorca ma prawo nabycia przedsiębiorstwa: ustalenie ceny następuje po zakończeniu okresu, na który została zawarta umowa o odpłatne korzystanie,

– 3) po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy akcje spółki pracowniczej mogą być w przypadku podwyższenia kapitału akcyjnego objęte przez osoby prawne.

W umowie strony mogą zastrzec ponadto, że własność przedsiębiorstwa może być przeniesiona przed upływem okresu, na który umowa została zawarta, zaś pozostała część należności zostanie zapłacona w ratach. Szybsze przeniesienie własności przedsiębiorstwa może nastąpić nie wcześniej niż po zapłaceniu przez spółkę pracowniczą co najmniej 1/3 należności wynikających z umowy oraz zatwierdzeniu bilansu i rachunku wyników za drugi rok obrotowy, od dnia zawarcia umowy o odpłatne korzystanie. Okres ten ulega skróceniu o połowę w przypadku spłacenia przez przejmującego co najmniej połowy należności ustalonej w umowie.

Leasing prywatyzacyjny w ustawie o podatku dochodowym od osób 4 prawnych

Artykuł 16ł zawiera przepisy umożliwiające spółce pracowniczej dokonywanie przyspieszonej amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które wchodzą w skład leasingowanego przedsiębiorstwa. W celu dokonywania odpisów amortyzacyjnych przy leasingu prywatyzacyjnym muszą zostać spełnione dwa warunki:

– 1) spółka pracownicza zawiera ze Skarbem Państwa umowę na podstawie art. 52 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji,

– 2) ww. umowa zawiera prawo zakupu przedsiębiorstwa za cenę ustaloną w umowie.

Po spełnieniu powyższych warunków spółka pracownicza amortyzuje przyjęte przez siebie do używania przedsiębiorstwo według następujących zasad:

– 1) odpisów amortyzacyjnych dokonuje na zasadach określonych w art. 16h ust. 1 PDOPrU (patrz niżej),

– 2) stawki amortyzacyjne ustala w proporcji do okresu wynikającego z umowy, o ile okres amortyzacji jest dłuższy od okresu trwania umowy,

– 3) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o okresie amortyzacji krótszym niż okres trwania umowy, amortyzuje na zasadach ogólnych.

W przypadku leasingu prywatyzacyjnego odpisów amortyzacyjnych dokonuje się, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową tego składnika majątkowego lub w którym postawiono go w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono jego niedobór.

Ustalenie stawek amortyzacyjnych w proporcji do okresu wynikającego z umowy skutkuje tym, że okres umowy wyznacza długość okresu amortyzacji. Jeżeli umowa zawarta została na 5 lat, amortyzacji dokonuje się w tym pięcioletnim okresie, jeżeli umowa zawarta została na 7 lat, amortyzacji dokonuje się w ciągu 7 lat.

W przypadku wcześniejszego przeniesienia własności leasingowanego przedsiębiorstwa na spółkę pracowniczą (leasingobiorcę) nie następuje zmiana stawek amortyzacyjnych. Na podstawie art. 16ł PDOPrU leasingo- biorca dokonuje bowiem dalszych odpisów amortyzacyjnych, kontynuując stosowanie przyjętych zasad i stawek.

Zmiana stawek amortyzacyjnych następuje tylko w jednym przypadku, tj. w razie przedłużenia okresu obowiązywania umowy. Stawki odpisów amortyzacyjnych ulegają wówczas obniżeniu proporcjonalnie od okresu przedłużenia obowiązywania umowy (przez co okres amortyzacji ulega wydłużeniu). Zmiana stawek następuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zmieniono umowę. Z oczywistych względów nie dotyczy to środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o okresie amortyzacji krótszym niż dotychczasowy okres obowiązywania umowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>