Leasing prywatyzacyjny

Zasady leasingu prywatyzacyjnego zawarte zostały w art. 16 ust. 1-3. 2 O leasingu prywatyzacyjnym możemy mówić wówczas, gdy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przekazane zostaną osobie prawnej do odpłatnego korzystania na podstawie umowy zawartej zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Ważnym elementem tej umowy jest możliwość przyznania leasingobiorcy prawa zakupu leasingowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za cenę ustaloną w umowie.

Należy zauważyć, że do odpłatnego korzystania nie oddaje się przedsiębiorstwa w znaczeniu podmiotowym, ale w znaczeniu przedmiotowym. Tym pierwszym jest bowiem przedsiębiorstwo państwowe, likwidowane w ramach prowadzonej prywatyzacji. Przedsiębiorstwo państwowe jest bowiem osobą prawną, która dla realizowania swoich statutowych celów prowadzi wspomniane wyżej przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym.

Na marginesie można zaznaczyć, że również spółka z o.o. i spółka akcyjna prowadzą przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym, które mogą być przedmiotem sprzedaży, leasingu, dzierżawy itd.

Oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania na podstawie 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Zgodnie z art. 51 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego ko- rzystania może nastąpić na rzecz spółki, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

– 1) do spółki przystąpi odpowiednio ponad połowa ogólnej liczby pracowników prywatyzowanego przedsiębiorstwa państwowego albo pracowników i rolników albo pracowników i rybaków,

– 2) akcjonariuszami spółki są wyłącznie osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju, chyba że Minister Skarbu Państwa zezwoli na uczestnictwo w spółce osobom fizycznym mającym miejsce zamieszkania za granicą lub osobom prawnym,

– 3) opłacony kapitał akcyjny nie jest niższy, z zastrzeżeniem wyjątków, niż 20% wysokości funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa w dniu, na który został sporządzony bilans za rok obrotowy poprzedzający wydanie zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej,

– 4) co najmniej 20% akcji zostało objętych przez osoby niezatrudnione w prywatyzowanym przedsiębiorstwie państwowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>