Majątek nieprodukcyjny

Majątek nieprodukcyjny to majątek niesłużący prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Artykuł 37 ust. 1 PDOPrU wymienia środki trwałe, mogące się znaleźć w tej kategorii, służące działalności socjalnej, kulturalnej, kulturze fizycznej oraz prowadzeniu przedszkoli, szkół, bufetów, stołówek i zakładów opieki zdrowotnej. Majątkiem tym są także takie nieruchomości jak: zakładowe domy i lokale mieszkalne oraz hotele robotnicze.

Jeżeli podatnik otrzymał te środki trwałe lub nieruchomości nieodpłatnie od podmiotów wymienionych w ust. 1 pkt 1 omawianego artykułu i przeznaczył na określone w tym przepisie cele społecznie użyteczne, dochód powstały z ich otrzymania jest zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych.

Podmioty określone w art. 37 ust. 1 pkt 1 PDOPrU to: Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, spółki, których akcje (udziały) zostały wniesione przez Skarb Państwa do narodowych funduszy inwestycyjnych, przedsiębiorstwa państwowe, komunalne oraz zakłady budżetowe.

Organizacja i zasady działania Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa zostały określone w ustawie z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603 ze zm.)1. Zgodnie z art. 3 i 5 tej ustawy, Agencja jest państwową osobą prawną utworzoną w celu wykonywania prawa własności i innych praw rzeczowych na rzecz Skarbu Państwa, w stosunku do nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych na cele gospodarki rolnej oraz nieruchomości i składników mienia pozostałych po likwidacji państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa powstaje w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną, na podstawie ustawy z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396).

Narodowe fundusze inwestycyjne tworzone są przez Skarb Państwa w formie spółek akcyjnych (art. 3 ustawy z 30.4.1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji – Dz.U. Nr 44, poz. 202 ze zm.). Fundusze te tworzone są w celu pomnażania własnego majątku, w szczególności poprzez powiększanie wartości akcji spółek, których są akcjonariuszami.

Jak stwierdził NSA w wyroku z 11.9.2002 r. (I SA/Gd 2194/99, POP 2003/3/79): „Przepis art. 37 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma zastosowanie również do powstałych na podstawie art. 14 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej jednoosobowych spółek gminy”.

Na zasadach określonych w ust. 2 omawianego przepisu zostały zwoi- 4 nione od podatku dochodowego dochody związane z otrzymanym nieodpłatnie majątkiem służącym do prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, to jest majątkiem produkcyjnym.

Dochody z tytułu nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych zaliczanych do infrastruktury technicznej w zakresie urządzeń, obiektów i sieci: wodnokanalizacyjnych, gazowych i ciepłowniczych są zwolnione z podatku, jeżeli nieodpłatne otrzymanie tych środków stanowi dochód podatnika zajmującego się działalnością w zakresie świadczeń wodnokanalizacyjnych, gazowych i ciepłowniczych, czyli związanych z otrzymanymi środkami trwałymi. Od 16.7.2003 r. w jej miejsce powołano Agencje Nieruchomości Rolnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>