Metoda degresywna

– 1. Odpisów amortyzacyjnych można dokonywać od wartości początkowej maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji oraz środków transportu, z wyjątkiem samochodów osobowych, o których mowa w art. 16 ust. 3a, w pierwszym podatkowym roku ich używania przy zastosowaniu stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższonych, z zastrzeżeniem ust. 2, o współczynnik nie wyższy niż 2,0, a w następnych latach podatkowych od ich wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania. Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody określonej w art. 16i ust. 1, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16i.

– 2. W przypadku używania środków trwałych, określonych w ust. 1, w zakładzie położonym na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo w gminie zagrożonej recesją i degradacją społeczną, których wykaz na podstawie odrębnych przepisów ustala Rada Ministrów, stawki podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych można podwyższyć przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 3,0, dokonując obliczenia odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zasadą określoną w ust. 1.

– 3. Jeżeli w trakcie roku podatkowego gmina zostanie wyłączona z wykazu, o którym mowa w ust. 2, podatnik może stosować do końca tego roku podwyższone stawki amortyzacyjne.

– 4. Odpisów amortyzacyjnych można dokonywać od wartości początkowej fabrycznie nowych środków trwałych, zaliczonych do grup 3-6 Klasyfikacji, w pierwszym roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, w wysokości 30% tej wartości.

– 5. Jeżeli wysokość odpisów ustalonych zgodnie z ust. 4 byłaby niższa od odpisów obliczonych zgodnie z ust. 1, wówczas podatnicy mogą dokonywać odpisów przy zastosowaniu stawki z Wykazu stawek amortyzacyjnych podwyższonej o współczynnik nie wyższy niż 3,0. W tym wypadku roczną kwotę amortyzacji ustala się w proporcji do liczby pełnych miesięcy pozostałych do końca roku, od momentu wprowadzenia środków do ewidencji.

– 6. Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 4 i 5, jednorazowo, nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji łub stosować zasady określone w art. 16h ust. 4. W następnym roku podatkowym podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej zgodnie z ust. 1 lub art. 16i.

Warunkiem do stosowania amortyzacji degresywnej jest przyjęcie śród- 1 ka trwałego do używania. Nie jest natomiast konieczne używanie tego środka w sposób np. bardziej intensywny w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej. W odróżnieniu od amortyzacji przy zastosowaniu podwyższonych stawek amortyzacji, amortyzację degresywną można stosować niejako „automatycznie”, jeżeli tylko środek trwały należy do określonej grupy rodzajowej zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych.

Możliwość wyboru przez podatnika degresywnej metody amortyzacji nie dotyczy jednak wszystkich środków trwałych. Ich zakres jest ściśle określony przez ustawę i zawiera:

– maszyny i urządzenia zaliczone zgodnie z KŚT do grupy 3-6 i 8,

– środki transportu, z wyjątkiem samochodów osobowych lub innych samochodów o dopuszczalnej ładowności nieprzekraczającej 500 kg.

– wartości niematerialnych i prawnych,

– środków trwałych zaliczanych do grup 1 i 2 KŚT, a więc budynków i budowli,

– tych środków trwałych, które pomimo iż znajdują się w grupie 3,4, 5, 6 lub 8 KŚT, to jednak nie są ani maszynami ani urządzeniami, jak np. wyposażenie, meble itp.,

– samochodów osobowych, w rozumieniu art. 16 ust. 3a PDOPrU,

– środków trwałych używanych lub ulepszonych, które podatnik amortyzuje według indywidualnych stawek amortyzacyjnych.

Przy metodzie degresywnej podatnik dokonuje wyboru stawki amortyzacyjnej z Wykazu analogicznie jak przy metodzie amortyzacji liniowej1.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>