Metoda zaliczenia zwykłego – dalszy opis

Ustawą z 9.6.2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 60, poz. 700) zostały dodane ust. 2 i 3 w art. 20 PDOPrU. Uregulowania obowiązujące od 1.1.2001 r. mają na celu wyeliminowanie podwójnego opodatkowania dochodów pomiędzy spółkami zależnymi po raz pierwszy na poziomie spółki, a po raz drugi na poziomie wspólnika1. Do końca 2000 r. spółka z siedzibą w Polsce uzyskująca dywidendę od spółki zależnej, położonej poza terytorium RP, mogła odliczać zapłacony za granicą podatek tylko od dywidend. Obecnie spółka z siedzibą na terytorium RP może odliczać również podatek od zysków, z których dywidenda została zapłacona, uiszczony w państwie siedziby spółki zależnej wypłacającej dywidendę.

Ustawodawca przewidział jednak pewne ograniczenia w możliwości odliczania podatku od zysku zapłaconego za granicą przez spółkę zależną, a mianowicie określił wysokość udziału jaki powinna posiadać spółka z siedzibą w Polsce w spółce zależnej. Do końca 2003 r. udział w kapitale spółki zależnej w przeliczeniu na prawa głosu powinien był wynosić nie mniej niż 75%. Przeliczanie udziału na prawa głosu prowadziło do tego, że rzeczą nieistotną stała się wielkość posiadanego udziału w kapitale spółki.

W tym przypadku znaczenie miała tylko ilość posiadanych głosów. Zasady odliczenia podatku od zysków są takie same jak w przypadku od- 9 liczania zapłaconego za granicą podatku od dywidend. Spółka w takiej sytuacji zastosuje, przy opodatkowaniu uzyskanych dochodów, metodę zaliczenia zwykłego. Oznacza to, że po połączeniu dochodów uzyskanych w Polsce i za granicą (nie wliczając dochodów spółki zależnej) ustala się wysokość podatku według zasad obowiązujących w Polsce. Od tak obliczonego podatku należy odjąć kwotę zapłaconego za granicą podatku od dywidend, jak również kwotę podatku dochodowego od tej części zysku, z której te dywidendy zostały wypłacone. Ostatnia nowelizacja komentowanego artykułu, tj. modyfikacja ust. 2 i dodanie ust. 2a, miały na celu rozróżnienie sytuacji, w której podatnik uzyskuje przychody z tytułu dywidend od spółek pochodzących z państw nienależących do Unii Europejskiej oraz od spółek z państw unijnych. W przypadku, gdy spółka o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce:

– uzyskuje dochody (przychody) z tytułu dywidend wypłacanych przez spółkę mającą siedzibę lub zarząd na terytorium państwa, niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,

– między państwem tym a Polską obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania,

– w kapitale spółki wypłacającej dywidendę spółka polska posiada nie mniej niż 75% udziałów,

– taką ilość udziałów spółka polska posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 2 lata, to odliczeniu od „polskiego” podatku podlega również kwota równa podatkowi dochodowemu zapłaconemu w państwie źródła od tej części zysku, z której dywidenda została wypłacona.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>