Metoda zaliczenia zwykłego

Metoda zaliczenia pozwala wyeliminować podwójne opodatkowanie 6 niektórych dochodów osób mających w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy, które zostały osiągnięte za granicą i zostały opodatkowane u źródła. Metoda ta polega na tym, że dochody uzyskane przez podatnika za granicą sumuje się z jego dochodami osiągniętymi w państwie siedziby i oblicza się podatek dochodowy od osób prawnych według stawki podatku obowiązującej w państwie siedziby. Następnie od podatku obliczonego od łącznych dochodów odejmuje się kwotę podatku zapłaconego za granicą (u źródła). Ta forma zaliczenia jest określana mianem zaliczenia pełnego i jest wykorzystywana niezmiernie rzadko. Bowiem w sytuacji gdy stawka podatku w państwie źródła jest wyższa niż stawka podatku w państwie siedziby zaliczenie prowadzi do zaniżenia podatku w stosunku do wielkości uzyskiwanych dochodów w państwie siedziby. W związku z powyższym metoda ta znajduje z reguły zastosowanie w postaci tzw. zaliczenia zwykłego (proporcjonalnego). W polskim wewnętrznym prawie podatkowym mamy do czynienia wyłącznie z zaliczeniem zwykłym, na co wskazują postanowienia komentowanego art. 20 PDOPrU.

Należy podkreślić, że ustawodawca wyraźnie mówi o potrąceniu kwoty podatku faktycznie zapłaconego w obcym państwie, dlatego jeśli podatnik z jakiejkolwiek przyczyny nie uiścił za granicą podatku dochodowego, to wyklucza to możliwość pomniejszenia podatku należnego w Polsce.

Metoda zaliczenia zwykłego przewiduje, że przy obliczeniu ostatecznej kwoty podatku należnego w Polsce, art. 20 PDOPrU ogranicza wysokość możliwego do odliczenia podatku, który został zapłacony za granicą. Podatek zapłacony za granicą może być odliczony tylko do wysokości kwoty przypadającej proporcjonalnie na dochód uzyskany za granicą. Metoda ta polega na tym, że w celu obliczenia podatku należnego w Polsce do dochodu osiągniętego przez podatnika za granicą stosuje się odpowiednią stawkę podatkową obowiązującą w Polsce. Następnym etapem jest porównanie obliczonej w powyższy sposób kwoty podatku z kwotą podatku faktycznie zapłaconego za granicą. Należy bowiem zaznaczyć, że podatek zapłacony w innym państwie może być odliczony tylko do wysokości kwoty podatku jaki byłby pobrany w Polsce od dochodu uzyskanego za granicą. Oznacza to, że w przypadku, gdy kwota podatku zapłaconego za granicą jest wyższa od tej, jaka musiałaby być zapłacona w Polsce od tej samej podstawy opodatkowania i przy zastosowaniu odpowiedniej stawki obowiązującej według PDOPrU, podatnik jest uprawniony do odliczenia podatku tylko w wysokości w jakiej należałoby go zapłacić w Polsce.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>