Metody amortyzacji

Podstawową metodą amortyzacji środków trwałych i wartości niemate- 1 rialnych i prawnych jest metoda liniowa. Polega ona, w uproszczeniu, na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od stałej podstawy. Zgodnie z art. lóhust. 1 pkt 1 komentowanej ustawy, stałą podstawą, od której dokonuje się odpisów amortyzacyjnych jest wartość początkowa środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Metoda liniowa może być stosowana do amortyzacji wszystkich składników majątkowych zaliczanych, zgodnie ze skomentowanymi w poprzednich rozdziałach przepisami, do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

W stosunku do niektórych grup środków trwałych jest to jedyna możliwa do zastosowania metoda. Do takich środków trwałych należą środki sklasyfikowane zgodnie z KŚT do grup 1-2 oraz częściowo do grupy 7.

Tak więc w stosunku do budynków, budowli oraz samochodów osobowych można stosować tylko opisane niżej zasady amortyzacji liniowej. Poza tym wyłącznie zgodnie z zasadami amortyzacji liniowej można amortyzować:

– wartości niematerialne i prawne oraz

– środki trwałe przyjęte do odpłatnego korzystania, zgodnie z umowami zawartymi na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji – przy tzw. leasingu pracowniczym.

Drugą metodą amortyzacji, na której zastosowanie w ograniczonym zakresie pozwalają przepisy PDOPrU (patrz art. 16k) jest metoda degresywna. W metodzie tej podstawa dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest zmienna. Degresja jest wynikiem zmniejszania się w każdym roku podatkowym podstawy obliczania odpisów o sumę odpisów z poprzedniego roku. Zgodnie z art. 16k, metodę degresywną można zastosować jedynie do środków trwałych i to tylko z grup 3-8 KŚT, z wyjątkiem samochodów osobowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>