Możliwość powiększenia ceny nabycia przedsiębiorstwa państwowego

W celu zminimalizowania ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe możliwości uwzględniania w formule wyliczania wartości firmy zobowiązań przejętych przy nabyciu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, podatnik powinien był w analizowanym stanie prawnym (przed 1.1.2003 r.) podkreślić w umowie nabycia przedsiębiorstwa, że kwota należna sprzedającemu została ustalona z uwzględnieniem stanu przejmowanych zobowiązań, do spłaty których zobowiązuje się nabywca przedsiębiorstwa.

Pomimo iż możliwość powiększenia ceny nabycia przedsiębiorstwa państwowego o wysokość przejętych w związku z tym nabyciem zobowiązań jest oczywista, istnieje możliwość potraktowania tego zagadnienia przez urzędy skarbowe w sposób odmienny.

Zgodnie z odmiennym, do wyżej omówionego, poglądem, obecnym w literaturze, odnoszącym się do kalkulowania wartości firmy, długi przedsiębiorstwa uznawano za składnik wartości firmy poprzez zaliczenie ich do składników majątkowych. Przemawiać za tym miała wykładnia historyczna przepisu o obliczaniu wartości firmy-intencją ustawodawcy przy zmianie brzmienia definicji wartości firmy dokonanej od 1.1.2001 r., polegającej na zastąpieniu „wartości rynkowej środków trwałych powiększonej o wartość składników zwiększających aktywa” „wartością rynkową składników majątkowych” było uznanie zobowiązań za składniki majątkowe. Teza o zaliczaniu długów (zobowiązań) do składników majątkowych jest jednak bardzo wątpliwa. Aczkolwiek, zobowiązania niewątpliwie wpływają na wartość firmy poprzez bezpośredni wpływ na ustalenie „wartości rynkowej składników majątkowych”, która, co do zasady, powinna uwzględniać istniejące na tych składnikach (aktywach) obciążenia. Taką tezę potwierdza stanowisko MF wyrażone w pismach z 4.2.2002 r. i 3.6.2002 r., stanowiących odpowiedź na interpelacje poselskie1. W opinii Ministerstwa „… pojęcie »składniki majątkowe« odnosi się wyłącznie do aktywów podatnika. Tym niemniej na wartość składników majątkowych wchodzących w skład nabywanego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części mają wpływ przejęte przez podatnika zobowiązania związane z tymi składnikami majątkowymi”. W świetle powyższego, nabywając po 31.12.2000 r. […] przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, przy ustalaniu wartości firmy oraz łącznej wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podatnik ma możliwość uwzględnienia wyłącznie zobowiązań związanych z poszczególnymi środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawnymi. Możliwość taka nie istniała w brzmieniu przepisów obowiązujących w 2000 r.”. Odnosząc się do zakresu przedmiotowego „zobowiązań związanych z poszczególnymi środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawnymi” Ministerstwo stwierdziło, że pomimo tego, że „przepisy nie regulują jednoznacznie kwestii przejętych zobowiązań wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa, niemniej jednak należy podzielić pogląd wyrażony w interpelacji, że zobowiązania pozostające w funkcjonalnym związku z prowadzoną działalnością mają wpływ na wartości składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa”. Stanowisko, że przy „[…] ustalaniu wartości firmy oraz łącznej wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podatnik ma możliwość uwzględnienia wyłącznie zobowiązań związanych z poszczególnymi środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawnymi […] miało na celu zapobieżenie obciążeniu zbywanych przedsiębiorstw zobowiązaniami, które nie były związane z działalnością tych przedsiębiorstw”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>