Nielimitowane odliczenia darowizn – dalszy opis

Z chwilą dokonywania odliczeń podatnik musi dysponować jedynie pokwitowaniem odbioru darowizny, natomiast sprawozdaniem dotyczącym jej przeznaczenia, przedstawianym przez kościelną osobę prawną – najpóźniej po upływie dwóch lat od dnia przekazania darowizny. Zatem po upływie tego okresu organ podatkowy powinien zbadać, czy podatnicy, którzy uprzednio skorzystali z przedmiotowych odliczeń, dysponują stosownym sprawozdaniem. Wprzypadku braku sprawozdania o przeznaczeniu darowizny należy uznać, iż nie została wypełniona dyspozycja zawarta w przepisie danej ustawy o stosunku Państwa do Kościoła, a tym samym podatnik nie nabył prawa do odliczenia od dochodu darowizny w części przekraczającej limit określony w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc w takim przypadku będą miały zastosowanie ogólne, powołane wyżej, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące odliczania darowizn, które ograniczają wysokość odliczenia z tego tytułu do wysokości 10% dochodu.

Wprawdzie w jednym z wyroków NSA (wyrok z 3.8.2000 r., I SA/Po 1398/99) orzeczono, że do darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze stosuje się limit określony w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, to mając na uwadze, że jest to wyrokjednostkowy i odbiegający krańcowo od innych wyroków NSA, nie należy go traktować jako faktyczną podstawę do rozstrzygania przedmiotowych spraw

Powyższe wyjaśnienie dotyczy wprawdzie podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, ale ma również zastosowanie do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż w obu tych ustawach regulacje dotyczące odliczania darowizn na rzecz osób kościelnych są identyczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>