Nielimitowane odliczenia darowizn

Przepisy niektórych innych ustaw wprowadziły możliwość wyłączenia z podstawy opodatkowania pełnych darowizn o szczególnym przeznaczeniu, bez względu na ich wysokość. Jest to formalnie inna konstrukcja prawna niż odliczenie od dochodu, wywołuje jednak te same skutki podatkowe. Wyłączenie dokonywane jest z podstawy opodatkowania obliczonej przy zastosowaniu wszelkich rozliczeń z art. 18. Warto tu zaznaczyć, że korzystanie z tego typu ulgi (czyli faktycznie – wyłączenia z podstawy opodatkowania) jest możliwe przy każdego typu dochodach, a więc także tych opodatkowanych ryczałtowo.

W szczególności art. 55 ust. 7 ustawy z 17.5.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154 ze zm.) stanowi, że: „Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym […jjeżelikościelnaosoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz – w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność”. Analogiczny do powyższego przepis zawierają następujące ustawy:

– ustawa z 4.7.1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz.U. Nr 66, poz. 287 ze zm.),

– ustawa z 13.5.1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 73, poz. 324 ze zm.),

– ustawa z 13.5.1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 73, poz. 323 ze zm.),

– ustawa z 30.6.1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Me- todystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 97, poz. 479 ze zm.),

– ustawa z 30.6.1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 97, poz. 480 ze zm.),

– ustawa z 30.6.1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 97, poz. 481 ze zm.),

– ustawa z 30.6.1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickie- go w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 97, poz. 482 ze zm.),

– ustawa z 20.2.1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich (Dz.U. Nr 41, poz. 251 ze zm.),

– ustawa z 20.2.1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 41, poz. 252 ze zm.),

– ustawa z 20.2.1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 41, poz. 253 ze zm.),

– ustawa z 20.2.1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 41, poz. 254 ze zm.). Ponieważ jednak praktyka organów podatkowych wskazuje na traktowanie wyłączenia z podstawy opodatkowania kwot przekazanych na rzecz wzmiankowanych osób kościelnych na równi z ulgami i zwolnieniami, to o ile taki stosunek do kwot przekazanych na mocy ustaw, które weszły w życie przed 1.1.1992 r. może być dyskusyjny, w przypadku ustaw uchwalonych w okresie obowiązywania ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – wyłączenia z podstawy opodatkowania są w pełni uzasadnione i ich zasadność nie może podlegać ocenie organów podatkowych. Z uwagi na odmienne interpretacje w kwestii wysokości możliwego odliczenia darowizn przeznaczonych na kościelną działalność charytatywno-opiekuń- cząMF w piśmie z 31.12.2001 r. (PB 5/KD-033-186-2393/01 Biul.Skarb. 2002/1/20) wyjaśniło, że:

„ Z analizy powyższych regulacji wynika, iż przepisy ustaw o stosunku Państwa do Kościoła – w części dotyczącej darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą prowadzoną przez kościelne osoby prawne – stanowią przepisy szczególne w odniesieniu do regulacji zawartej w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zakres bowiem pojęciowy powołanego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą prowadzoną przez wszelkie jednostki wykonujące taką działalność, natomiast regulacje zawarte w ustawach o stosunku Państwa do Kościoła odnoszą się jedynie do darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą prowadzonąprzez kościelne osoby prawne. Oznacza to, iż darowizny przekazane na powyższe cele przez osobyfizyczne są w całości wyłączone z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednakże należy pamiętać, iż koniecznym warunkiem wyłączenia darowizny z podstawy opodatkowania jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek, tj. pokwitowania odbioru darowizny i sprawozdania dotyczącego jej przeznaczenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>