Obowiązek w bieżącej deklaracji podatkowej

Do dochodów innych niż z działalności rolniczej zaliczyć należy każdy 45 dochód niespełniający warunków z art. 2 ust. 1 PDOPrU. Oznacza to, że środki uzyskiwane np. w formie dotacji czy darowizn, w tym nawet na działalność rolną, nie są zaliczane do przychodów z działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Mówi o tym pismo MF skierowane do wiadomości izb skarbowych z 10.7.1995 r. (PO 4/BA-722-392/95, Biul.Skarb. 1996/2/18). Zasada ta ma zastosowanie m.in. do dotacji przeznaczonych na finansowanie np. postępu biologicznego w produkcji roślinnej lub zwierzęcej. Mimo że dotacja dotyczy produkcji rolnej, nie może być zaliczona do przychodów z tego rodzaju działalności. O ile podmiot, który otrzyma dotację przeznaczy ją na działalność rolniczą, będzie ona zwolniona z opodatkowania (na podstawie i przy spełnieniu warunków określonych w art. 17 ust. 1 pkt 4e PDOPrU).

Aby móc skorzystać ze zwolnienia podatnik musi zadeklarować zamiar przeznaczenia dochodu na działalność rolniczą. Zgodnie z art. 25 ust. 4 PDOPrU, jeżeli podatnik zadeklaruje przeznaczenie dochodu i dochód ten wykorzystany zostanie na inny cel, to podatnik traci prawo do zwolnienia.

Ma wtedy obowiązek, w bieżącej deklaracji podatkowej, wykazać ten dochód – w części wykorzystanej na inne cele niż działalność rolnicza, oraz wpłacić należny podatek od tego dochodu.

Warto zauważyć, że dla podatników prowadzących działalność rolniczą ustawodawca przewidział dodatkowy, obok zasad ogólnych, sposób rozliczania zaliczek na podatek: szerzej na ten temat w komentarzu do art. 25 PDOPrU.

Dochody z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 PDOPrU dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia są wolne od podatku dochodowego, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z 27.7.2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 141, poz. 1177 ze zm.), w tym z zasadami kumulacji oraz udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach.

Artykuł 16 ustawy z 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 600 ze zm.) stanowi, że podstawą do korzystania z pomocy publicznej jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy. Zezwolenie określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności:

– zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników,

– dokonania przez przedsiębiorcę inwestycji na terenie strefy o wartości przewyższającej określoną kwotę.

Zezwolenie może być udzielone, jeżeli na terenie strefy istnieją warunki do prowadzenia działalności, którą zamierza podjąć przedsiębiorca, w szczególności zakres zamierzonej działalności jest zgodny z planem rozwoju strefy i może przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w tym planie, a zarządzający strefą dysponuje wolnymi terenami, obiektami lub pomieszczeniami, które są niezbędne do prowadzenia takiej działalności Zwolnienie z podatków przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>