Obowiązki podatnika wynikające z art. 28 ust. 1 PDOPrU cz. II

Liczbę osób zatrudnionych w wyodrębnionym organizacyjnie zakładzie (oddziale) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposia- dającej osobowości prawnej ustala się, biorąc za podstawę miejsce świadczenia pracy wynikające z umowy o pracę, zgodnie z zasadami metodycznymi statystyki, określonymi w przepisach szczególnych.

W myśl przepisów ustawy z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (i rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy z 23.12.2003 r.) przy określaniu podstawy do ustalenia wysokości udziałów w podatku dochodowym należnych poszczególnym j ednostkom samorządu terytorialnego uwzględnia się wyłącznie liczbę pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Oznacza to, że przy określaniu podstawy ustalenia wysokości udziałów nie uwzględnia się liczby osób związanych z podatnikiem na podstawie umowy zlecenia oraz innych umów cywilnoprawnych. Jeżeli zatem nie została zawarta umowa o pracę – osób wykonujących na rzecz podatnika określone czynności, nie uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru udziału danej jednostki samorządu terytorialnego w podatku dochodowym. Powyższe przepisy należy jednakże analizować w kontekście art. 22 § 11 KP. Przepis ten stanowi, że bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy, wykonywanie pracy w warunkach stosunku pracy traktuje się jako zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, którego istnienia można dochodzić w drodze wytoczenia powództwa o ustalenie. Ustalenie istnienia stosunku pracy ma skutek wsteczny, co oznacza, że od chwili zawarcia umowy (np. zlecenia) stosunek taki traktowany jest jako stosunek pracy. Rozporządzenie MF z 23.12.2003 r. nie ustosunkowuje się do powyższego problemu, a zatem na podstawie przepisów tego rozporządzenia nie można jednoznacznie stwierdzić, jakie konsekwencje prawnopodatkowe będzie miało dla podatnika nieprawidłowe określenie podstawy ustalenia wysokości udziałów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym. Dotyczyć to może w szczególności tych przypadków, w których zmiana stanu zatrudnienia w wyniku ustalenia istnienia stosun- ku pracy będzie miała istotny wpływ na zmianę procentowego udziału zatrudnionych w oddziałach (zakładach) położonych na terenie gminy, powiatu czy województwa do zatrudnionych ogółem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>