Obowiązki podatnika wynikające z art. 28 ust. 1 PDOPrU

Obowiązkiem podatnika, posiadającego wyodrębnione organizacyjnie 10 zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka właściwa dla siedziby podatnika, jest przedłożenie informacji o wysokości udziałów w podatku dochodowym, należnych jednostkom samorządu terytorialnego, przy składaniu deklaracji (a w przypadku podatników rozliczających się w sposób uproszczony – także w terminie wpłaty zaliczki) za pierwszy miesiąc roku podatkowego oraz zeznania rocznego o wysokości dochodu (straty), a także z każdą deklaracją (lub w terminie wpłaty zaliczki) dotyczącej miesiąca, w którym nastąpiły zmiany stanu zatrudnienia. Informacja ta, zgodnie z § 4 rozp. MF z 23.12.2003 r., powinna zawierać:

– 1) wykaz wyodrębnionych organizacyjnie zakładów (oddziałów) osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których terenie są położone:

– 2) liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach). Liczbę tę ustala się w następujący sposób:

– dla rozliczenia udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego w trakcie roku podatkowego – na ostatni dzień miesiąca kończącego okres, za który przypada zaliczka podatku dochodowego:

– dla ostatecznego rozliczenia udziałów, o których mowa wyżej, za ostatni miesiąc roku podatkowego – na ostatni dzień roku podatkowego, za który składane jest zeznanie o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym:

– 3) procentowy udział zatrudnionych w zakładach (oddziałach), położonych na terenie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, do zatrudnionych ogółem. Udział ten stanowi podstawę do ustalenia przez urzędy skarbowe należnych poszczególnym jednostek samorządu terytorialnego udziałów w podatku dochodowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>