Oddział spółki w prawie handlowym

Definicja oddziału znajduje 3 się w PrGosp. Oddziałem jest wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej wykonywana przez przedsiębiorcę poza głównym miejscem wykonywania działalności (zakładem głównym). Oddział powinien być wpisany do rejestru, o ile przedsiębiorca (np. spółka z o.o. albo akcyjna) prowadzący ten oddział jest w nim zarejestrowany. Wpis oddziału do rejestru ma charakter deklaratoryjny. Wpis oddziału do rejestru podlega ogłoszeniu w MSG. Od dnia ogłoszenia w MSG wpisu do rejestru, nikt nie może w zasadzie zasłaniać się nieznajomością ogłoszonych wpisów.

W literaturze przyjmuje się, że oddział w rozumieniu prawa handlowego stanowi, obok zakładu będącego głównym ośrodkiem działalności przedsiębiorstwa, trwały ośrodek prowadzenia działalności gospodarczej tegoż przedsiębiorstwa. Działalność gospodarcza prowadzona przez oddział ograniczona jest do przedmiotu przedsiębiorstwa zakładu głównego. Oddział stanowi rozszerzenie działalności spółki w ten sposób, że osoba prowadząca oddział może załatwiać samodzielnie te same interesy, których dokonuje się w zakładzie głównym. Oddziałem nie będzie więc wyodrębniona organizacyjnie jednostka spółki, której celem jest jedynie ułatwienie prowadzenia przedsiębiorstwa, przez to, że przeznaczona jest ona do załatwiania czynności przygotowawczych lub pośredniczących. Mimo wyodrębnienia organizacyjnego i znacznej samodzielności ekonomicznej oddział nie posiada odrębnej osobowości prawnej. W związku z tym oddział, dokonując czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, nabywa prawa i zaciąga zobowiązania w imieniu przedsiębiorcy, np. spółki z o.o., akcyjnej. Jedynym uprawnionym i zobowiązanym z tytułu tych czynności prawnych dokonanych przez oddział jest sam przedsiębiorca. Dlatego też powództwo wytacza się przeciwko przedsiębiorcy ze wskazaniem oddziału, który występował w jego imieniu.

Siedziba zakładu głównego i oddziału może być ta sama i znajdować się w tej samej miejscowości i na terenie tej samej gminy. PrGosp nie wymaga, aby oddział znajdował się w innej miejscowości niż zakład główny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>