Oddział w RachU

Decydujące dla określenia pojęcia oddziału w rozumieniu RachU są te przepisy, które ustanawiają samodzielność bilansową oddziałów. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 5 RachU przepisy tej ustawy stosuje się do mających siedzibę na terytorium Polski jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Artykuł 51 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 2 RachU stanowią podstawę prawną dla odrębności bilansowej oddziałów. Na podstawie art. 11 ust. 2 RachU jednostki posiadające oddziały (zakłady) mogą prowadzić księgi rachunkowe oddziałów (zakładów) w siedzibie jednostki lub w siedzibie oddziałów. Jednostka, w skład której wchodzą oddziały – definiowane na podstawie art. 51 ust. 1 RachU jako jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, sporządza łączne sprawozdanie finansowe, będące sumą sprawozdania finansowego jednostki i wszystkich jej oddziałów (zakładów). W rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości oddziałem jest zatem wyodrębniona organizacyjnie jednostka osoby prawnej, która sama prowadzi księgi rachunkowe i może sporządzać na podstawie prowadzonej przez siebie dokumentacji sprawozdania finansowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>