Odliczenia darowizny – pojęcie jej użyteczności cz. II

Do 31.12.2003 r. ustawodawca określał dwie kategorie darowizn, które podatnik mógł odliczyć od dochodu. Kryterium tego podziału było zadeklarowanie przeznaczenia przekazanej darowizny. Kategoria darowizn, w stosunku do których maksymalna granica odliczeń wynosiła 15%, uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym dochodu, obejmowała darowizny przekazane na cele:

– naukowe,

– naukowo-techniczne,

– oświatowe1,

– oświatowo-wychowawcze,

– kulturalne,

– kultury fizycznej i sportu,

– ochrony zdrowia,

– 1 Patrz szerzej: K. Wojciechowski, Opodatkowanie darowizny na rzecz placówki oświatowej, MoPod 2002/8/52.

– pomocy społecznej,

– rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,

– wspierania inicjatyw społecznych w zakresie budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę.

W maksymalnej wysokości 10% dochodu do końca 2003 r. mogły być 11 odliczone darowizny, przekazane na cele:

– kultu religijnego,

– działalności charytatywno-opiekuńczej,

– bezpieczeństwa publicznego,

– obrony narodowej,

– ochrony środowiska,

– dobroczynne,

– związane z budownictwem mieszkaniowym dla samorządu terytorialnego,

– na budowę strażnic jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz ich wyposażenie i utrzymywanie.

Istotne było, że globalna kwota przekazana na wszelkiego rodzaju dopuszczone do odliczeń darowizny (z obu wskazanych tytułów) do końca 2003 r. nie mogła przekroczyć łącznie 15% dochodu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>