Odliczenia darowizny – pojęcie jej użyteczności

Co do zasady, darowizny przekazywane przez podatników podatku do- 8 chodowego od osób prawnych z mocy prawa nie stanowią kosztów uzyskania przychodu podatnika (patrz komentarz do art. 16). Jedynym wyjątkiem są darowizny przekazywane w ramach podatkowej grupy kapitałowej oraz wpłaty na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej (art. 16 ust. 1 pkt 14 PDOPrU). Niektóre darowizny mogą natomiast być podstawą do obniżenia podstawy opodatkowania. Niewykorzystanego odliczenia z tytułu darowizny podatnik nie może przenosić do wykorzystania w następnych latach podatkowych – jest to kategoria ściśle związana z wynikiem konkretnego roku podatkowego.

Zgodnie z treścią zawartą w PDOPrU, aby darowizny dokonane przez podatnika mogły być przez niego odliczone od dochodu, muszą być spełnione łącznie trzy warunki:

– darowizna musi być przekazana na cel określony w PożPiWolU lub cele kultu religijnego (do 31.12.2003 r. – na cele wymienione bezpośrednio w PDOPrU),

– obdarowanym nie może być podmiot należący do pewnych, określonych w ustawie, kategorii,

– wartość darowizny nie może przekraczać 10% dochodu podatnika określonego zgodnie z wymogami ustawy (do końca 2003 r. w zależności od przeznaczenia darowizny, jej wartość nie mogła przekraczać 10% lub 15% dochodu podatnika).

Od 1.1.2004 r. odliczeniu podlegają darowizny przekazane organizacjom pożytku publicznego na cele określone w PożPiWolU oraz darowizny na cele kultu religijnego.

Organizacją pożytku publicznego może organizacja pozarządowa, osoba prawna lub jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli jej cele statutowe obejmująprowadzenie działalności pożytku publicznego lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli spełnia wymagania wymienione w art. 20 PożPiWolU. W PożPiWolU działalność pożytku publicznego została zdefiniowana jako działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych (na temat organizacji pożytku publicznego – patrz szerzej komentarz do art. 17).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>