Odpowiedzialność płatnika i podatnika

Płatnik jest uprawniony do obniżenia kwoty należności wypłacanej podatnikowi z tytułów określonych w art. 21 i 22 o wysokość pobranego podatku ryczałtowego. Jeżeli płatnik nie dokona potrącenia z wypłacanej należności, kwotę podatku będzie zmuszony uiścić z własnych środków.

W przypadku samoopodatkowania, do którego dochodzi przy podwyż- 4 szaniu funduszu udziałowego w spółdzielni lub kapitału zakładowego w spółce, podatek odprowadzany jest naturalnie z własnych środków podatnika (będącego jednocześnie płatnikiem).

W wyroku z 17.12.1993 r. (III SA 730/93, ONSA1994/4/161) NSA podkreślił, że to: „podmiot, na którym -jako na płatniku – spoczywa z mocy art. 26 ust. 1 ustawy (…) obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku, powinien tak kształtować treść umów mających na celu zabezpieczenie jego zobowiązań, by wypłaty następujące w wyniku realizacji tych umów na pokrycie należności z tytułów, o których mowa w art. 21 i 22 tej ustawy, uwzględniały ten podatek”.

Więcej o odpowiedzialności płatnika i podatnika z tytułu niezapłacenia podatku lub zapłacenia go w kwocie niższej od należnej: B. Brzeziński, Dyskusyjne elementy statusu prawnego płatnika podatków, cz. 1, MoPod 1999/2/12.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>