Odsetki – kontynuacja

Wewnętrzne systemy podatkowe poszczególnych państw mogą przewidywać zwolnienie z opodatkowania w odniesieniu do niektórych rodzajów odsetek. Przykładowo, art. 17 ust. 1 pkt 24 PDOPrU zwalnia z opodatkowania odsetki od kwot lokowanych na bankowych rachunkach terminowych, gdy środki te pochodzą ze środków bezzwrotnej pomocy od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe. Podatnik nie zapłaci wówczas w państwie źródła podatku z tytułu uzyskanych odsetek (dotyczy to zarówno podatników posiadających w Polsce ograniczony, jak i nieograniczony obowiązek podatkowy).

Komentowany przepis w ust. 1 pkt 1 przewiduje, że podatnik posia- 24 dający w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy w przypadku uzyskania w Polsce dochodów z odsetek podlega z tego tytułu opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 20% przychodów. Zgodnie z tym przepisem podatek jest płatny w Polsce jako państwie źródła przychodów z tytułu odsetek. Ustęp 2 komentowanego przepisu nakazuje zastosowanie powyższej dyspozycji po uwzględnieniu uregulowań zawartych w umowach w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stronąjest Polska. Innymi słowy, umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu mogą modyfikować zasady opodatkowania odsetek powstających w jednym państwie, a płatnych osobie mającej siedzibę w drugim państwie.

W istocie znaczna część umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska (przykładowo umowy z Belgią, Szwajcarią, Irlandią, Grecją, Kanadą) przewiduje, że odsetki mogą być opodatkowane zarówno w państwie, w którym ma siedzibę osoba otrzymująca odsetki, jak i w państwie, z którego odsetki pochodzą. Jednak, zgodnie z postanowieniami tych umów, podatek w państwie źródła nie może przekroczyć 10%, 12% lub 15% sumy odsetek.

Opodatkowanie pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec

Należy podkreślić, że w części umów zwartych przez Polskę (przykładowo, w obecnie obowiązującej umowie z Niemcami, w umowach ze Stanami Zjednoczonymi, Austrią, Francją, Hiszpanią, Wlk. Brytanią) przewidziano, że odsetki, które pochodzą z jednego umawiającego się państwa i uzyskiwane są przez osobę mającą siedzibę w drugim państwie, która jest ich właścicielem, podlegają opodatkowaniu tylko w państwie siedziby tej osoby.

Nadmieniamy, że projekt umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec daje prawo do opodatkowania odsetek również w państwie źródła.

Na podstawie tego projektu odsetki opodatkowane będą w państwie źródła stawką w wysokości 5%. Przypomnijmy, że w obowiązującej dotychczas umowie z Niemcami, państwo źródła nie ma prawa opodatkowywania tych dochodów. Niektóre rodzaje odsetek będą opodatkowane w obu państwach, tj. w państwie źródła i państwie siedziby lub zarządu podatnika, zaś inne tylko w państwie siedziby lub zarządu podatnika. W państwie źródła nie będą opodatkowane odsetki należne podmiotom prawa publicznego państwa, będącego drugą stroną umowy. Inny wariant zwolnienia od podatku w państwie źródła dotyczy odsetek wypłacanych przez instytucje prawa publicznego. Artykuł 11 ust. 3 projektu przewiduje możliwość opodatkowania tylko w państwie siedziby podatnika odsetek wypłacanych rządowi jednego z państw:

– z tytułu jakiegokolwiek rodzaju pożyczki udzielonej, zabezpieczonej lub gwarantowanej przez instytucję publiczną promującą eksport,

– w związku ze sprzedażą na kredyt wyposażenia przemysłowego, handlowego lub naukowego,

– w związku ze sprzedażą na kredyt towarów przez jedno przedsiębiorstwo drugiemu przedsiębiorstwu lub

– w związku z jakąkolwiek pożyczką udzieloną przez bank.

Odsetki uzyskane przez podmiot zagraniczny prowadzący działalność gospodarczą przy pomocy zakładu położonego na terytorium Polski, faktycznie należą do tego zakładu i podlegają opodatkowaniu w Polsce. Dochód taki będzie opodatkowany na zasadach przewidzianych w PDOPrU.

Cytowane powyżej postanowienia umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu mają ograniczone zastosowanie w sytuacji, gdy w stosunkach handlowych pomiędzy podatnikami stosowane są ceny transferowe. W szczególności ograniczenia te mają zapobiec transferowi za granicę wartości pieniężnych, powstałych w wyniku ustalenia odsetek od umowy pożyczki w kwocie znacznie wyższej niż miałoby to miejsce, gdyby odsetki były ustalone przez podatników, między którymi nie zachodzą szczególne powiązania. Nadwyżka ponad rynkową kwotę odsetek stosowanych w obrocie gospodarczym będzie podlegała opodatkowaniu w każdym z umawiających się państw (państwie dłużnika i państwie osoby uzyskującej odsetki) zgodnie z ich wewnętrznym prawem podatkowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>