Odsetki

W doktrynie prawa odsetki traktowane sąjako wynagrodzenie za korzystanie z cudzego kapitału, które jest obliczane według określonej stopy procentowej ustalanej w stosunku do wysokości kwoty, od której jest pobierane i w zależności od czasu korzystania z tej kwoty. Odsetki mają charakter świadczenia ubocznego względem świadczenia głównego, stanowiącego właściwy przedmiot zobowiązania między stronami. Prawo do pobierania odsetek wynikać musi z czynności prawnej, z ustawy, z orzeczenia sądowego lub z decyzji innego właściwego organu.

Innym ustawowym tytułem do pobierania odsetek jest art. 481 KC, przewidujący prawo pobierania odsetek w razie uchybienia przez dłużnika terminowi płatności świadczenia pieniężnego. Wierzyciel nie musi wykazywać, iż z tytułu opóźnienia poniósł jakąś szkodę, a fakt, że dłużnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie nie ma wpływu na prawo wierzyciela do pobierania odsetek z tytułu opóźnienia.

W większości dwustronnych umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawartych przez Polskę z innymi państwami, odsetki oznaczają dochody z wszelkiego rodzaju roszczeń wynikających z długów, zarówno zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych prawem zastawu hipotecznego lub prawem uczestniczenia w zyskach dłużnika, a w szczególności dochody z pożyczek publicznych oraz dochody z obligacji lub skryptów dłużnych, włącznie z premiami i nagrodami mającymi związek z takimi skryptami dłużnymi, obligacjami lub pożyczkami. Zdecydowana większość tych umów przyjmuje, że kary za zwłokę w wypłacie odsetek nie są traktowane jako odsetki. Niektóre państwa rozszerzają pojęcie odsetek na dochody, które według ustawodawstwa podatkowego danego państwa, w którym powstają, zrównane są z dochodami z pożyczek. Dodatkowo umowy zawarte przez Polskę z Koreą Południową i Indiami przewidują opodatkowanie odsetek z tytułu listów zastawnych i gwarancji bankowych. Natomiast odsetki od weksli podlegają podatkowi na podstawie umowy zawartej przez Polskę ze Stanami Zjednoczonymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>